REGMAR

Kommuniké från årsstämma i Africa Resources AB (publ)

Årsstämman 2020 i Africa Resources AB (publ), org.nr 556693-8014, ("Bolaget") avhölls den 29 juni i 2020 i Stockholm varvid aktieägarna huvudsakligen fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Africa Resources AB samt
koncernresultaräkning och koncernbalansräkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter samt att antalet revisorer ska vara en (1). Det beslutades vidare att arvode om 60 TSEK skulle utgå fördelat med 30 TSEK vardera på de två ledamöter som inte är anställda i bolaget och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Ulrika Magnusson, Thomas Häggkvist och Sven-Eric Zachrisson.

Stämman beslöt att till bolagets revisor utse revisionsbolaget KPMG med auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson såsom huvudansvarig revisor (omval) för tiden fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, innebärande att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 9,4 procent.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 993 063 382

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-29 12:05 CEST.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482