REG

Kallelse till årsstämma i Africa Resources AB (publ) den 30 maj 2022

Aktieägarna i Africa Resources AB (publ), org nr 556693-8014, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Engelbrektsgatan 7, 1,5 trp i Stockholm.

Deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende ägarförhållanden per den 19 maj 2022, och
 • dels ha anmält sig hos bolaget under adress Africa Resources AB (publ), Engelbrektsgatan 7, 1,5 trp, 114 32 Stockholm eller per e-post till [email protected] senast onsdagen den 25 maj 2022. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 maj 2022, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse.

8. Beslut om
a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleante
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 3. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter samt val av revisor
 4. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier.
 5. Övriga ärenden
 6. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2021 inte lämnas.

Punkt 12; Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma 2023, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om nyemissioner som innefattar en aktiekapitalsökning om sammanlagt högst 1 200 000 kronor motsvarande högst 2 400 000 st aktier. För det fall bemyndigandet utnyttjas fullt ut av styrelsen så innebär det en matematisk utspädning på ca 17,2 procent (baserat på antalet utgivna aktier per dagen för denna kallelse).

Styrelsen ska kunna genomföra nyemissioner både med och utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Betalning av nya aktier ska kunna ske kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor.

Bemyndigandet avser att främst möjliggöra för styrelsen att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna genomföra kapitalanskaffningar för att säkerställa erforderligt rörelsekapital för den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 11 552 617. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingarna tillsammans med revisionsberättelse och förslaget på ny bolagsordning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.africaresources.se. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2022
Africa Resources AB (publ)
Styrelsen

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482