REGMAR

Kallelse till årsstämma i Africa Resources AB (publ) den 25 juni 2019

Aktieägarna i Africa Resources AB (publ), org nr 556693-8014, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Engelbrektsgatan 7, 1,5 trp i Stockholm.

Deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

  • dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör tisdagen den 18 juni 2019, och
  • dels ha anmält sig hos bolaget under adress Africa Resources AB (publ), Engelbrektsgatan 7, 1,5 trp, 114 32 Stockholm eller per e-post till [email protected] senast den 20 juni 2019. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 11 juni 2019, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör nämnda dag.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av justerare

6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse.

8. Beslut om

-fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

-dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

-ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter samt val av revisor

12. Övriga ärenden

13. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2018 inte lämnas.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 11 170 117. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingarna tillsammans med revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.africaresources.se. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2019

Africa Resources AB (publ)
Styrelsen

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)
Mobnr: +46 70 552 26 22
e-post: [email protected]

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-05-17 08:15 CEST.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482