REGMAR

Delårsrapport tredje kvartalet 2022 och rapport för de första nio månaderna, januari - september 2022

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), Afrika, publicerar härmed en delårsrapport avseende det tredje kvartalet (juli - september) och de första nio månaderna (januari - september) 2022.

Sammanfattning av väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2022:

  • Diamantutvinningen har varit fortsatt volatil men förbättrades vid utgången av tredje kvartalet samt inledningen av det fjärde kvartalet.
  • Diamantlager om 310 carat vid utgången av september, försäljning förväntas ske tillsammans med ytterligare produktion under Q4 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

  • Bolaget har uppnått en ökad stabilitet baserat på minskade maskinhaverier och tunnare sandlager ovanpå malmdepåerna under vattnet resulterande i en produktionsökning under det fjärde kvartalet.

 
Finansiell sammanfattning tredje kvartalet 2022:
 
Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes ().

  • Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 481 TSEK (214) och resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,04)
  • Periodens resultat för koncernen efter skatt uppgick till -365 TSEK (-406)
  • Koncernens balansomslutning uppgick per utgången av det tredje kvartalet till 13 434 TSEK (12 967)
  • Likvida medel uppgick till ca 138 TSEK (219) vid utgången av september 2022.

VD kommentar
 
Under den senare delen av det tredje kvartalet ljusnade det utvinningsmässigt då bolaget upplevde färre maskinproblem i kombination med en rikare malm. Sandlagren ovanpå malmdepåerna under vattnet har även blivit betydligt tunnare och mer hanterbara.
 
När utvinningen flyter på utan driftstopp tjänar vi pengar. Kalkylen är bra då kostnaden för att processa alluvial malm sannolikt ligger kring 20 USD/ton, när vi som den senaste tiden haft halter om 5-15 carat per ton till ett estimerat pris per carat om 100-180 USD så blir verksamheten snabbt lönsam. Det behövs maskiner som fungerar och flera utvinnings-"siter". Diamanterna finns där.
 
Den huvudsakliga utmaningen är att minska antalet dagar där maskinerna står och vi inte får upp volymer av alluvial malm. I takt med att kassasituationen förbättras kommer verksamheten bli mer stabil. Det är utmanande att arbeta med starkt begränsade budgetar i miljöer likt detta där varje trasig maskindel blir ett stort problem och skapar långa stopp. Vi arbetar på för fullt för att uppnå en mer stabil produktionsplattform och vi är på god väg att skapa ett intressant bolag i en del av världen med jättepotential. Jag är övertygad om att man med fokus, uthållighet och erfarenhet kommer långt.
 
Kostnadsbilden i koncernen har de senaste åren reducerats avsevärt vilket är en jättefördel i nuvarande marknad där lönsamhet är av yttersta vikt och konkurrensen om kapitalet är hård.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-24 08:45 CET.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482