REGMAR

Delårsrapport tredje kvartalet och årets första nio månader, januari - september 2019

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Afrika, publicerar härmed en delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2019 samt niomånadersrapport avseende perioden 1 januari - 30 september 2019.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019:

· Africa Resources AB sålde ytterligare rådiamanter utvunna på bolagets projekt i Demokratiska Republiken Kongo (DRC) under kvartalet. Försäljningen om 862 carat och såldes till ett genomsnittligt pris per carat om ca 115 USD (1 143 SEK). Partiet såldes i 8 olika s k "lots" av vilka det högsta uppnådda pris per carat uppgick till 1 194 USD (11 868 SEK).

· Africa Resources meddelande att samtliga utestående konvertibler omvandlades till aktier under det tredje kvartalet och att bolaget därmed blev skuldfritt. Bolaget har sedan hösten 2017 haft ett utestående konvertibelt lån uppgående till 1 530 000 kronor med förfall den 30 december 2019. Samtliga konvertibelinnehavare har under augusti 2019 påkallat konvertering av lånet till nya aktier till en kurs om 4 SEK/aktie.

· Bolaget meddelade under kvartalet att de nya mudderverken är på plats, monterade och driftsatta vid Bolagets projekt i Kasai-floden i södra DRC samt att de mekaniska slutsorteringsverken driftsattes på projektet i inledningen av september 2019.

Väsentliga händelser efter utgången av rapportperioden:

· Bolaget utvinningsverksamhet pågår men i lägre takt p.g.a. en pågående successiv överflyttning av produktionen till en ny licens som bedöms ha väsentligt mer lättarbetat material på flodbotten då bl.a. förekomsten av stora stenar på flodbotten på befintlig licens begränsar möjligheterna till en effektiv pumpning och efterföljande sortering och tvättning av det diamantförande gruset. Africa Resources bedömer att verksamheten på den nya licensen som är geografiskt närliggande ska vara igång i inledningen av 2020.

· Oaktat den något lägre aktiviteten är rörelsen i dotterbolaget kassaflödesneutral i nuläget, där intäkter från diamantutvinning och försäljning täcker verksamhetens rörelsekostnader; såsom diesel, personal, flytt till ny licens m. m.

Finansiell sammanfattning tredje kvartalet 2019 (juli-september):

Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes (), alla belopp avser koncernen.

· Det negativa resultatet under det tredje kvartalet är i huvudsak hänförbart till eftersläpande kostnader relaterade till import och igångsättning av maskiner samt produktionskostnader i form av diesel och personal.

· Intäkterna under perioden uppgick till 935 TSEK (9) och resultat per aktie uppgick till -0,35 SEK (-0,56).

· Resultat före skatt samt periodens resultat uppgick till -1 378 TSEK (-1,0).

· Koncernens balansomslutning uppgick per utgången av det andra kvartalet till 15 765 TSEK (12 186).

· Likvida medel uppgick till ca 926 TSEK (175) vid utgången av september 2019.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 993 063 382

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-11-22 08:30 CET.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482