REGMAR

Delårsrapport andra kvartalet 2022 och halvårsrapport, januari - juni 2022

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Afrika, publicerar härmed en delårsrapport avseende det andra kvartalet (april - juni) och det första halvåret (jan - juni) 2022.

Sammanfattning av väsentliga händelser under det andra kvartalet 2022:
-Försäljning om 842 carat (ct) har gjorts under perioden till ett genomsnittlig pris om 107 USD/ct.
 
-Africa Resources kallade till årsstämma vilken avhölls den 30 maj i Stockholm
 
-Dotterbolaget Accountler AB, har finansierats med 1,8 MSEK och avses att delas ut till Africa Resources aktieägare under hösten 2022 och i samband med detta ansöka om notering på lämplig börs.
 
Finansiell sammanfattning andra kvartalet 2022:
Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes ().
·        Intäkterna under det andra kvartalet 2022 uppgick till 870 TSEK (559) och resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,03)
 
·        Periodens resultat för koncernen efter skatt uppgick till -616 TSEK (-336)
 
·        Koncernens balansomslutning uppgick per utgången av det andra kvartalet till 14 578 TSEK    
(12 903)
 
·        Likvida medel uppgick till ca 1 985 TSEK (453) vid utgången av juni 2022.
 
VD kommentar
 
Koncernen redovisar en högre försäljning för det andra kvartalet än motsvarande kvartal föregående år vilket är positivt. Vi har inte nått upp till förväntade volymer och den planenliga, mer kontinuerliga driften vi satte upp som mål inför detta verksamhetsår. Bolaget jobbar på med en slimmad budget och parerar effektivt diverse utmaningar allt eftersom de dyker upp.
 
Vi bedömer att vi har kommit till rätta med diverse driftsstörningar, samt är maskinerna nu uppställda på en licens (223), vilken vi bedömer är rik på diamanter baserat på tidigare småskalig prospektering och information från lokala småskaliga diamantutvinnare. Vi processar bra volymer av alluvial malm för tillfället, om diamanthalterna är OK vid kommande slutsorteringar är vi övertygade om att hösten kommer att bli långt bättre än första halvåret 2022. Vi ser förväntansfullt fram emot det fortsatta arbetet under resterande delen av 2022.
 
Bolagets verksamhet
 
Bolaget arbetar med diamantutvinning i södra Demokratiska Republiken Kongo med en lokal samarbetspartner. Africa Resources har investerat i tre mudderverk och två sorteringsverk för utvinning av alluviala diamanter från flodbottnar på såväl kontrakterade utvinningslicenser som egenägda licenser.
 
Africa Resources AB äger rättigheterna till en diamantutvinningslicens (674) om 36 km2 i sydvästra delen av DRC.
 
Nuvarande verksamhet, licenserna 223 och 13356

Bolaget har under inledningen av 2022 fortsatt att processa alluvial malm längs Lumbembefloden på licens 223, ca 25 km från gränsen till Angola. Kontraktet med licensinnehavaren är upprättat i linje med tidigare standardavtal inom provinsen vilket ger licensinnehavaren en rätt till 20% av det upptagna gruset ur floden innan slutsortering och tvättning och resterande malm tillfaller Africa Resources.
 
Under det andra kvartalet 2022 har bolaget även varit verksamt på en annan licens strax norr om 223, 13356, med bolagets andra mudderverk.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-26 08:48 CEST.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482