REGMAR

Delårsrapport andra kvartalet 2020 och halvårsrapport, januari - juni 2

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Afrika, publicerar härmed en delårsrapport avseende det andra kvartalet 2020 och halvårsrapport avseende 1 januari - 30 juni 2020.

Sammanfattning av väsentliga händelser under det andra kvartalet 2020:

·       Africa Resources AB meddelade i juni att utvinningen på licens 2818 i Kasai i södra Demokratiska Republiken Kongo (DRC) var igång med bra volymer av diamantförande grus (alluvial malm).


·       Bolaget har vidtagit ytterligare åtgärder för att reducera kostnader under kvartalet och därigenom anpassa sig till det rådande marknadsläget med lägre handelsvolymer av rådiamanter, fåtal auktioner och där diamantmarknaden går lite på sparlåga till följd av viruspandemin.
 
·       Africa Resources meddelade i april att viruspandemin även drabbat Demokratiska Republiken Kongo (DRC), bl a genom att myndigheterna temporärt har stängt möjligheten att resa mellan olika provinser. Detta påverkar verksamheten då varken personal eller diamanter kommer till eller från Kasai-provinsen där bolaget har sin verksamhet. Bolaget meddelade att man noga följde utvecklingen genom sin lokala organisation i Kinshasa och från licensområdet i Kasai och avser att återgå till normal verksamhet så snart som möjligt.
 
·       Bolaget beslöt att skjuta fram årsstämman 2020 till att avhållas den 29 juni 2020 i Stockholm med anledning av de beslut och rekommendationer som utfärdats av svenska och europeiska myndigheter till följd av viruspandemin.

Väsentliga händelser efter utgången av rapportperioden:

·       Africa Resources AB informerade att halterna i den inledande slutsorteringen var höga och låg mellan 5-10 carat/ton i kombination med att bolaget processat betydligt större volymer av alluvial malm under inledningen än tidigare år.

Finansiell sammanfattning andra kvartalet 2020:

Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes ().
·       Intäkterna under det andra kvartalet uppgick till 0 TSEK (90) och resultat per aktie uppgick till   -0,04 SEK (-0,25).
·       Resultat före skatt samt periodens resultat uppgick till -418 TSEK (-2 900).
·       Koncernens balansomslutning uppgick per utgången av det andra kvartalet till 14 224 TSEK (16 472).
·       Likvida medel uppgick till ca 266 TSEK (1 898) vid utgången av juni 2020.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 993 063 382

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-28 08:10 CEST.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482