REG

Delårsrapport 1:a kvartalet 2022 - Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), publicerar härmed en delårsrapport avseende det första kvartalet 2022 januari - mars.

Sammanfattning av väsentliga händelser under det första kvartalet 2022:

* För det första kvartalet i koncernens historia redovisar Africa Resources ett positivt kassaflöde baserat försäljning av egenutvunna diamanter

*Africa Resources sålde under kvartalet 366 carat vilka utvanns under februari 2022

*Arbetet under kvartalet har fokuserats på förberedelser inför årets högsäsong i samband med att torrperiodens inleds i mitten av maj.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

*Africa Resources kallade till årsstämma att hållas den 30 maj i Stockholm.
 
Finansiell sammanfattning första kvartalet 2022:

Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes ().
·        Intäkterna under det första kvartalet 2022 uppgick till 271 TSEK (633) och resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,06)
 
·        Periodens resultat för koncernen efter skatt uppgick till -770 TSEK (-682)
 
·        Koncernens balansomslutning uppgick per utgången av det första kvartalet till 12 947 TSEK    
(13 355)
 
·        Likvida medel uppgick till ca 621 TSEK (670) vid utgången av mars 2022.
 
 
VD kommentar
 
Koncernen redovisar ett positivt kassaflöde för första gången i dess historia. Detta är en milstolpe för Africa Resources. Produktionen från slutet av 2021 samt från februari 2022 såldes under kvartalet för totalt ca 1,3 MSEK. Regnsäsongen under Q1 påverkar negativt då floderna är mycket strömma och vattennivåerna höga. Bolaget håller igång verksamheten på sparlåga för att inte tappa personal under sluttampen av regnsäsongen. Verksamheten under den senare delen av det första kvartalet i huvudsak utgjorts av förberedelser och maskinunderhåll inför starten av torrperioden vilken inleds i mitten av maj.
 
Floderna stannar av och vattnet sjunker kraftigt, volymen sand som fylls på av de starka vattenströmmarna ovanpå malmfyndigheterna minskar kraftigt. Verksamheten skall vara igång på två licenser i utgången av maj enligt plan.
 
Vi står inför en spännande period i koncernen, bättre förberedda och med en starkare organisation än tidigare inför inledningen av en torrperiod i provinsen där Africa Resources är verksamma. Jag är optimistisk inför framtiden då verksamheten successivt har utvecklats i rätt riktning och vi har byggt någonting i DRC av värde. Jag upplever att råvaruutvinning och tillväxten på den afrikanska kontinenten i större utsträckning kommer att väcka intresse i takt med att luften sipprar ur tech-, krypto- och fastighetsmarknaden. Detta i kombination med den ökade instabiliteten vi ser i Europa skapar möjligheter att växa för koncerner och verksamhetsområden likt våra.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482