REG

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet, oktober - december 2022

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), Afrika, publicerar härmed en delårsrapport avseende det fjärde kvartalet (oktober - december) samt helåret (januari - december) 2022.

Sammanfattning av väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2022:

  • Koncernen lämnar ett positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet 2022, diamantförsäljning om 0,8 MSEK genomfördes den 28/12 i Tshikapa, DRC.
  • Verksamheten utvecklas positivt, Africa Resources utvinner diamanter kontinuerligt när maskinerna fungerar och det finns tillräckligt med rörelsekapital att finansiera vardagliga, löpande driftskostnader
  • Bolaget jobbar mot en mer kontinuerlig produktion, färre driftsstopp och avsevärt större volymer.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

  • Verksamheten är igång även om i något begränsad utsträckning pga av regnperioden som sträcker sig från slutet av december över hela Q1. 

Finansiell sammanfattning fjärde kvartalet 2022:
 
Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes ().

  • Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 518 TSEK (1 039) och resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,03)
  • Periodens resultat för koncernen efter skatt uppgick till -326 TSEK (-386)
  • Koncernens balansomslutning uppgick per utgången av det fjärde kvartalet till 13 081 TSEK (13 490)
  • Likvida medel uppgick till ca 721 TSEK (8) vid utgången av december 2022.

VD kommentar
 
Vi stärks allt mer i vår övertygelse att det lönsamt går utvinna omfattande volymer av rådiamanter i Kasai i takt med att vi ser resultaten från verksamheten när maskinerna är i drift. Allting tar tid och det krävs, likt alla verksamheter, perioder av lärande samt finkalibrering av organisationen och processer. Vi brottas fortsatt under kvartalet med diverse driftstopp pga utmanande miljöer och begränsad kassa men när vi processar alluvial malm genererar verksamheten pengar, vilket vi ser under det sista kvartalet 2022.
 
DRC är ett jätteintressant land i många aspekter. Africa Resources utvärderar i nuläget att involvera bolaget i fler delar av diamantvärdekedjan för att göra verksamheten mindre känslig. Organisationsmässigt arbetar bolaget även med att stärka upp verksamheten med geologisk kompetens. Vi ser med glädje fram emot en rad viktiga framsteg under 2023.
 
Bolagets verksamhet
 
Bolaget arbetar med diamantutvinning i södra Demokratiska Republiken Kongo med en lokal samarbetspartner. Africa Resources har investerat i tre mudderverk och två sorteringsverk för utvinning av alluviala diamanter från flodbottnar på såväl kontrakterade utvinningslicenser som egenägda licenser.
 
Africa Resources AB äger rättigheterna till en diamantutvinningslicens (674) om 36 km2 i sydvästra delen av DRC.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482