REGMAR

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet, oktober - december 2021

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), publicerar härmed en delårsrapport avseende det fjärde kvartalet och helåret 2021 januari - december.

Sammanfattning av väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2021:

  • Koncernens diamantutvinning uppvisade lönsamhet under det fjärde kvartalet vilket var det första lönsamma kvartalet i koncernens historia
  • Africa Resources utvann drygt 800 carat under det fjärde kvartalet 2021
  • Bolaget meddelade under kvartalet att det på en utvinningsplats slutsorterat 25 ton alluvial malm med en uppmätt genomsnittlig halt om 8 carat per ton vilket är mycket bra halter

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

  • I januari såldes ett diamantparti om 893 carat till en s.k. "comptoir" (av staten tillståndsbeviljad diamantköpare) i Tshikapa i södra DRC, det genomsnittliga försäljningspriset uppgick till 134 USD/ct
  • Verksamheten har sedan årsskiftet haft fullt fokus på omplacering av produktionspumparna och för tillfället klargörs utvinningsplatsen från sand för att i nästa steg börja pumpa upp diamantförande grus.

Finansiell sammanfattning fjärde kvartalet 2021:

Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes ().
·        Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 1 039 TSEK (449) och resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,10)
 
·        Periodens resultat för koncernen efter skatt uppgick till 386 TSEK (-1 157)
 
·        Koncernens balansomslutning uppgick per utgången av det fjärde kvartalet till 13 490 TSEK (13 798)
 
·        Likvida medel uppgick till ca 8 TSEK (636) vid utgången av september 2021.
 
VD kommentar
 
Verksamheten går i rätt riktning. Uthållighet, envishet och en övertygelse om att vi har rätt affärsmodell resulterar i de framgångar vi sett under sista kvartalet av 2021. Platsen vi för närvarande arbetar på och utvinner diamanter har uppvisat bra volymer och diamanthalter men vi avser i framtiden att finna extraordinära fyndigheter och därmed producera avsevärt mer än vad vi gör i nuläget.
 
Diamantutvinning bygger på att utvinna stora volymer av diamantförande grus och målsättningen är att vi skall nå högre volymer genom att växa verksamheten med fler maskiner som pumpar upp alluvial malm (grus). Jag har en målbild om att vi skall vara i gång med ytterligare två maskiner under 2022.
 
I övrigt kan jag notera att intresset för investeringar inom råvarubranschen och även för investeringar i Afrika har ökat markant vilket kan innebära att vi konjunkturmässigt har en bra period framför oss och att Africa Resources är väl positionerade som ett eventuellt målobjekt för investerare. Bolaget blir i större utsträckning kontaktat av branschbolag för att diskutera olika affärsupplägg. I nuläget pågår diskussioner med en kanadensisk och en kinesisk intressent. Om dessa diskussioner leder till ett mervärde för aktieägarna återkommer jag med information.
 
Utöver den renodlade diamantutvinningen så avser bolaget bygga upp en portfölj av mineralicenser i DRC då vi är övertygade om att behovet av vissa mineraler och metaller överstiger tillgången i och med elektrifieringen av samhället. Att vi redan är på plats med en företagsstruktur i ett av världens mest mineralrika länder samt har en väl fungerande affärsmodell och många års erfarenhet av affärer i Afrika tror jag borgar för en intressant framtid för koncernen.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-24 08:50 CET.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482