REGMAR

Bokslutskommuniké Africa Resources AB (publ) 2019

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC) i Afrika, publicerar härmed en rapport för det fjärde kvartalet 2019 samt bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2019 vilket avslutades den 31 december.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2019:

· Africa Resources sålde under det fjärde kvartalet diamanter om totalt 257 carat till ett genomsnittligt pris per carat om ca 107 USD. Totalt under året har sålts 2 649 carat till ett genomsnittligt pris per carat om 109 USD.

· Bolaget utvinningsverksamhet pågick under inledningen av kvartalet men i lägre takt p.g.a. en beslutad flytt av produktionen till en ny licens som bedöms ha väsentligt mer lättarbetat material på flodbotten. Det är bl.a. förekomsten av stora stenar på den föregående licensen som begränsat möjligheterna till en effektiv pumpning och efterföljande sortering och tvättning av det diamantförande gruset.

· Africa Resources valde i november att skicka ned ett sydafrikanskt geologteam till bolagets egen licens (674) längs med Tshikapa River för att uppdatera befintliga prospekteringsrapporter samt för ytterligare provtagningar och kartläggningar av licensområdet för en eventuell markbaserad utvinning.

· Bolaget har under kvartalet tagit kostnader för flytt omfattande diesel, skatter etc vilka är av engångskaraktär och påverkar kassaflödet negativt under det fjärde kvartalet.

Väsentliga händelser efter utgången av rapportperioden:

· Bolaget inledde förberedande diamantutvinning på en ny licens (2818) under andra halvan av januari 2020.

Finansiell sammanfattning fjärde kvartalet 2019 (oktober-december):

Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes (), alla belopp avser koncernen.

· Det negativa resultatet under det fjärde kvartalet är i huvudsak hänförbart till kostnader relaterade till transport och flytt av maskiner och projektet till en ny licens ca 70 km nedströms Kasai-floden.

· Intäkterna under perioden uppgick till 316 TSEK (0) och resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,12).

· Resultat före skatt samt periodens resultat uppgick till -1 241 TSEK (-1,0).

·Koncernens balansomslutning uppgick per utgången av det fjärde kvartalet till 14 770 TSEK (12 815).

·Likvida medel uppgick till ca 408 TSEK (914) vid utgången av december 2019.

VD kommentar
Vi lämnar 2019 bakom oss och blickar förväntansfullt mot 2020. Bolaget har kommit långt på begränsad tid, med begränsade medel och en liten organisation. Africa Resources har etablerat och driftsatt en utvinningsverksamhet i ett diamantrikt men svårtillgängligt/utmanande område, utan vägar, el och vatten. Verksamheten, organisationen, maskinerna fungerar men volymerna har varit under förväntan p.g.a. svårigheter att komma åt större depåer av lösliggande alluvial malm. Halterna i den malm som processats har varit bra men alltför mycket tid har gått åt till att flytta sten och omlokalisera maskiner. Verksamhetens framgång bygger på volymer.

Demokratiska Republiken Kongo (DRC) är fjärde störst i världen (2018) i termer av antal utvunna carat per år, enligt Kimberley Process Statistics. Det mesta utvinns för hand med primitiva och föråldrade metoder. Detta skapar möjligheter för tidiga, lättanpassade och djärva aktörer likt oss. Vi är ett av få utländska bolag som arbetar industriellt i DRC. Baserat på maskiner, utrustning och antal arbetare involverade i projektet är Africa Resources det största bolaget inom diamantutvinning i Kasaiprovinsen.

Vi är igång, har utvunnit, exporterat och sålt diamanter från området. Vi har tagit alla investeringskostnader och bolaget är i princip skuldfritt. Nu återstår en ökning av volymerna. Detta är vårt högsta fokus inför 2020.

Utvinningsaktiviteten under slutet av 2019 har varit låg p.g.a. en planerad flytt till ett nytt licensområde ca 60 km nedströms Kasai-floden. Att flytta projektet med lastbil på dåliga vägar och via pråmar på floden har krävt ett stort antal transporter. Bolagets maskiner anlände i mitten av januari 2020 till den nya licensen och den första pumpningen av sand inleddes i början av februari. Enligt lokala diamantutvinnare och vår partner är det färre stenar på flodbädden i detta område. Gruslagret är täckt av sand vilket ligger som ett lock på diamantförande grus. Våra maskiner skall relativt enkelt kunna processa bort detta sandlager och skapa åtkomst till stora volymer alluvial malm och diamanterna som vi bedömer finns under detta sandlager. Regnperioden, som just nu pågår fram till mars-april, försvårar dock under vissa perioder arbetet med att processa bort sanden då den starka strömmen i floden under regnperioden fyller på med ny sand på flodbotten.

Africa Resources valde i november att skicka ned ett sydafrikanskt geologteam till bolagets egen licens (674) längs med Tshikapa River för att uppdatera befintliga prospekteringsrapporter samt för ytterligare provtagningar och kartläggningar av licensområdet. Bolaget har tidigare en oberoende verifierad mineraltillgång (NI 43-101) om ca 9,9 miljoner m3 med genomsnittliga halter om 0,24 carat/m3. Med ett bedömt pris per carat om ca 150 USD och en produktionskostnad per m3 om ca 15 USD är detta en intressant kompletterande verksamhet till den befintliga utvinningen på floden. En markbunden utvinning bygger på processandet av betydligt större volymer med alluvial, mer låghaltig malm. Africa Resources utvärderar möjligheterna att påbörja utvinning på markområden baserat på denna information i samarbete med lokala maskinentreprenörer.

DRC ärett av de mest intressanta länderna i världen för tillfället avseende tillväxt och affärsmöjligheter. Utvecklingen går fort, allt fler utländska företag utvärderar investeringar i landet och mer kapitalströmmar till projekt i takt med att omvärlden blir mer komfortabel avseende landets politiska situation. Landet har ca 100 miljoner människor, behovet av det mesta är stort. Kinshasa är en av världens mest folkrika huvudstäder med ca 12 miljoner invånare (världens största fransktalande stad). Vi är väl positionerade att vara en del av denna utveckling.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 993 063 382

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-02-21 08:10 CET.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482