REG

Africa Resources AB (publ) offentliggör idag Årsredovisning och Revisionsberättelse för 2018.

Dessa finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.africaresources.se).

Upplysning av särskild betydelse

I revisionsberättelsen har Bolagets revisor, såsom standard för mineral- och prospekteringsbolag, inkluderat en "Upplysning av särskild betydelse" med följande lydelse:

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi fästa uppmärksamheten på styrelsens redogörelse i förvaltningsberättelsen samt not 2 gällande risker i verksamheten där det framgår att verkligt värde av bolagets och koncernens mineraltillgångar till stor del bygger på uppskattningar av mängden utvinningsbara mineraler baserade på begränsade provtagningar. Tillgångarna har i bolagets och koncernens balansräkningar redovisats till anskaffningsvärde. Tillgångarnas redovisade värde i bolagets och koncernens balansräkningar är avhängigt av att tillgångarna kan och förväntas komma att genrera positiva kassaflöden i en omfattning som svarar mot redovisade värden. Motsvarande gäller även för moderbolagets redovisade värden för andelar samt fordringar på koncernföretag.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)
Mobnr: +46 70 552 26 22
e-post: [email protected]

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482