REG

Stämmokommuniké extra bolagsstämma 9 januari 2024 - Adventure Box Technology AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Adventure Box Technology AB (publ) ("bolaget") fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 7 december 2023 om riktad nyemission av högst 12 728 122 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 272 812,20 kronor. Rätt att teckna aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vissa på förhand vidtalade investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Bolagets styrelse anser att genomförande av en företrädesemission skulle innebära en risk att bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Styrelsens slutsats är att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad marknadsriskexponering jämfört med en riktad emission samt kunna leda till att bolaget går miste om möjligheten att göra investeringar. Med tanke på den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden under 2023, och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium. Detta skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden, särskilt med beaktande av den totala emissionslikviden i emissionen i relation till marknadsvärdet på bolagets aktier. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som bolaget tillförs genom den emissionen är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den riktade emissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Emissionen har fulltecknats av investerarna Rightbridge Ventures Group AB och Blue Horizon Investment ApS till en teckningskurs om 0,16 kronor per aktie. Betalning ska erläggas senast den 2 februari 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden. Närmare information om nyemissionen finns i pressmeddelandet från den 7 december 2023.

För att möjliggöra genomförande av nyemissionen beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michal Bendtsen, VD
Adventure Box Technology AB (publ)
+45 (0)26 355 377

[email protected]

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användar-marknadsplats, ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.

Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377