REG

Kommuniké från årsstämman i Adventure Box Technology AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Adventure Box Technology AB (publ) ("bolaget") fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.

Stämman beslutade om:

  • Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023.
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.
  • Att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter samt att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.
  • Omval av Örjan Frid, Staffan Eklöw, Rikard Herlitz, Claes Kalborg och Jason Williams samt nyval av Mads Verner Jørgensen och Christopher Bergstresser till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Nyval av Mads Verner Jørgensen till styrelseordförande.
  • Omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor med Carl Niring som huvudansvarig revisor.
  • Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michal Bendtsen, VD Adventure Box Technology AB (publ)

+45 (0) 26 355 377,

[email protected]

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användar-marknadsplats, ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michal Bendtsen, VD
Adventure Box Technology AB (publ)
+45 (0)26 355 377

[email protected]

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användar-marknadsplats, ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.


Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377