REGMAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2021-31 DECEMBER 2021

Ett intensivt utvecklingsarbete gjordes på den nya spelformen Multimaker under 2021. Rickard Riblom utsågs sista kvartalet till ny VD och Hans Richter kontrakterades som ny CFO. Efter det inleddes arbetet med en omstrukturering av bolaget i syfte att uppnå betydligt sänkta kostnader för att nå längre uthållighet samtidigt som företaget fokuserar på leveranshastighet.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG

· Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0 tkr (18 tkr).

· Resultat efter skatt uppgick till -30 020 tkr (-6 511 tkr) eller -1,99 SEK (-0,45 SEK) per aktie före utspädning. Resultateffekt av utrangering av balanserade utvecklingsutgifter var 19 320 tkr, vilket i resultaträkningen redovisas i raden Övriga rörelsekostnader.

· Nettokassaflöde före finansiella poster var -5 399 tkr (-5 888 tkr)

· Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 29 565 tkr (57 490 tkr).

· Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 31 967 tkr (77 093 tkr).

· CFO Sofia Nilsson beslutar att lämna sin nuvarande position i Adventure Box. Tidigare CFO Hans Richter kontrakteras som ny CFO.

· Multimakern lanseras i januari 2022, vilket är något senare än tidigare planerats.

· Bolaget genomför förändringar av organisationen vilket kommer att resultera i betydande kostnadsbesparingar under 2022.

· Genomsnittlig kundanskaffningskostnad (kostnad per köpt besökare) är oförändrad jämfört med Q3 och landade på 0,25 kr i genomsnitt över kvartalet.

PERIODEN JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG

· Koncernens nettoomsättning under perioden var 1 tkr (133 tkr).

· Nettoresultatet uppgick till -45 198 tkr, (-20 520 tkr) eller -3,00 SEK (-1,84 SEK) per aktie före utspädning. Resultateffekt av utrangering av balanserade utvecklingsutgifter var -19 320 tkr, vilket i resultaträkningen redovisas i raden Övriga rörelsekostnader.

· Nettokassaflöde före finansiella poster var -27 184 tkr (-21 291 tkr)

· Bolaget har inlett samarbete med Gestrument för att göra det möjligt för Adventure Box-spelskapare att enkelt skapa och använda interaktiv musik i de dataspel och audiovisuella upplevelser de skapar.

· Sedan 1 april har bolaget nya lokaler i Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm.

· Adventure Box AB bytte certified adviser till Aktieinvest. Aktieinvest FK AB tillträdde som Certified Adviser den 17 augusti 2021. Fram till dess var Redeye AB Certified Adviser åt bolaget.

· Styrelseledamot Christine Rankin lämnar på egen begäran sitt uppdrag som ledamot i Adventure Box styrelse den 20 oktober.

· På årsstämman beslutades att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter. Rikard Herlitz valdes in som ny styrelseledamot.

· På årsstämman beslutades även om Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag, innebärande emittering av högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:1samt Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamot i enlighet med aktieägarnas förslag, innebärande emittering av högst 20 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:2.

· Adventure Box har utsett ny VD, Rickard Riblom, som tillträde som ny VD i Adventure Box den 11 oktober 2021. Christopher Kingdon har lämnat bolaget och sin styrelseplats

· Under årets sista kvartal utrangerades delar av utvecklad programvara till en kostnad om 19 320 tkr vilken ersatts av nyutvecklad programvara.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Fortsatt fokus på kostnadsbesparingar i syfte att förbättra bolagets uthållighet.

· Multimakern i alfa-version gick live den 27 januari 2022.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 8:00 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.


Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377