Adventure Box Technology tillkännager en kommande white label-lösning för metaverse-teknik i samband med avsiktsförklaringen om förvärvet av Lion Gaming Group Inc.

Adventure Box Technologies AB ("Adventure Box" eller "Bolaget") presenterar nästa strategiska initiativ i Bolagets roadmap med utvecklingen av en white label-lösning för metaverse- och spelteknik på Adventure Box KoGaMa-plattformen. Utvecklingen markerar början på en betydande expansion för Bolaget genom synergier mellan KoGaMa-plattformen och spelplattformen hos det kommande förvärvet av Lion Gaming Group Inc ("Lion" eller "Lion Gaming"). Här etableras nu ett betydande spelbolag, positionerat för den globala iGaming-marknaden.

Adventure Box pågående företrädesemission säkrar finansiering inför förvärvet av Lion Gaming, vilket breddar Bolagets räckvidd inom spelekosystemet och introducerar nya intäktsströmmar. Kapitalet från emissionen kommer även att stödja den fortsatta utvecklingen av plattformen KoGaMa. Med över ett decennium av erfarenhet inom utveckling av engagerande och interaktiva digitala miljöer visar Bolaget, genom sin patentskyddade teknik och expertis inom området, nya möjligheter. Det kommande strategiska förvärvet gör att Adventure Box kan integrera sin white label-lösning i den dynamiska iGaming-sektorn och erbjuda Bolagets partners nya verktyg och möjligheter att skapa unika metaverse-upplevelser.

Nyckelfunktioner i Bolagets white label-lösning består av verktyg för spelskapande och multiplayer, som möjliggör byggandet av spelvärldar med avancerad spellogik och främjar samarbete i realtid för en interaktiv gemenskap. Användargenererat innehåll och avatarer ger partners tillgång till ett bibliotek med över 5 miljoner användargenererade objekt och spel. Bolagets marknadsplats erbjuder användarna möjligheten att köpa, sälja och dela innehåll i spel, vilket ökar användarnas engagemang och skapar transaktioner. Med omfattande sociala funktioner förstärks användarengagemanget ytterligare. KoGaMa-plattformens tillgänglighet bygger på att inga nedladdningar behövs, något som garanterar enkel åtkomst via webbläsare och mobila enheter.

Utöver Adventure Box traditionella användarbas är den nya white label-lösningen utformad för en äldre och mer mogen publik. Genom att integrera sofistikerad spelmekanik, miljöer med högre insatser och avancerade sociala funktioner erbjuder vi en engagerande spelupplevelse, som breddar marknadsräckvidden hos en mogen målgrupp.

"Detta samgående är en katalysator för lanseringen av en white label-lösning. Adventure Box partners får nya verktyg för att skapa egna metaverse- och speltjänster med stöd av Lions plattform, vilket gör att vi kan förnya iGaming-industrin med innovativa och engagerande metoder för nytt spelinnehåll," säger Duncan McIntyre, VD för Lion Gaming Group Inc.

Adventure Box Technology announces an upcoming white label solution for metaverse technology in conjunction with the letter of intent for the proposed  acquisition of Lion Gaming Group Inc.

Adventure Box Technologies AB ("Adventure Box" or the "Company") presents the next strategic initiative in the Company's roadmap with the development of a white label solution for metaverse and gaming technology on the Adventure Box KoGaMa platform. This development marks the beginning of a significant expansion for the Company through synergies between the KoGaMa platform and the gaming platform of the proposed acquisition of Lion Gaming Group Inc ("Lion" or "Lion Gaming"). A significant gaming company has the potential to be established, positioned for the global iGaming market.

Adventure Box's ongoing rights issue secures financing for the acquisition of Lion Gaming, broadening the Company's reach within the gaming ecosystem and introducing new revenue streams. The capital from the issue will also support the continued development of the KoGaMa platform. With over a decade of experience in developing engaging and interactive digital environments, the Company, through its patented technology and expertise in the field, showcases new opportunities. The proposed upcoming strategic acquisition allows Adventure Box to integrate its white label solution into the dynamic iGaming sector, offering the Company's partners new tools and opportunities to create unique metaverse experiences.

Key features of the Company's white label solution include game creation and multiplayer tools, enabling the construction of game worlds with advanced game logic and promoting real-time collaboration for an interactive community. User-generated content and avatars provide partners access to a library with over 5 million user-generated items and games. The Company's marketplace offers users the ability to buy, sell, and share in-game content, increasing user engagement and creating transactions. Extensive social features further enhance user engagement. The accessibility of the KoGaMa platform is based on the fact that no downloads are required, ensuring easy access via browsers and mobile devices.

In addition to Adventure Box's traditional user base, the new white label solution is designed for an older and more mature audience. By integrating sophisticated game mechanics, higher-stakes environments, and advanced social features, we offer an engaging gaming experience that broadens market reach to a mature audience.

"This proposed acquisition  is a catalyst for the launch of a white label solution. Adventure Box partners will receive new tools to create their own metaverse and gaming services supported by Lion's platform, allowing us to innovate the iGaming industry with innovative and engaging methods for new game content," says Duncan McIntyre, CEO of Lion Gaming Group Inc.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

Michal Bendtsen, CEO
Adventure Box Technology AB
+45 (0)26 355 377

[email protected]

ABOUT ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology offers KoGaMa, an online game maker platform that offers user-friendly tools for creating and sharing unique gaming experiences. With its innovative Multiplayer editor and thriving user-to-user marketplace, KoGaMa empowers users to collaborate, create, and customize content within a dynamic social metaverse. The company's world-leading streaming technology is patent protected. Founded in Stockholm in 2014, the company now also has staff in Seville, Copenhagen, and Madrid. Adventure Box is traded on the Nasdaq First North Growth Market under the short name ADVBOX and ISIN code SE0012955276. Aktieinvest FK AB with e-mail [email protected] and phone number +46 739 49 62 50 is the company's Certified Adviser.

Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377