REG

Kallelse till årsstämma i Absolent Group AB

Aktieägarna i Absolent Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.

Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 4 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom poströstning ska:

· dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per måndagen den 26 april 2021;

· dels senast måndagen den 3 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 26 april 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 28 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.absolentgroup.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Absolent Group AB (publ), c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 3 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 3 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. För frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.absolentgroup.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av stämmoordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för vinstutdelning;

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter.

9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

10. Val av styrelse och styrelseordförande.

11. Val av revisorer.

12. Beslut om bemyndigande att besluta om emission.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Förslag till beslut

Bolagets större aktieägare har lämnat förslag på punkterna 1 samt 8-11 i enlighet med vad som framgår nedan.

Punkt 1 Val av stämmoordförande.

Mikael Ekdahl ska väljas till årsstämmans ordförande.

Punkt 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Punkt 4 Val av justeringsmän

Styrelsen förslår att Ola Burenius och Jan Berndtsson, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 (b) Förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 6 maj 2021. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med start den 11 maj 2021.

Punkt 8 Beslut om antalet styrelseledamöter.

Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4).

Punkt 9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Arvode ska utgå med 600 000 kr till styrelseordföranden samt 200 000 kr till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 Val av styrelse och styrelseordförande.

Omval av Johan Westman, Joakim Westh, Märta Schörling Andreen och Gun Nilsson. Nyval av Johan Westman som styrelsens ordförande. Mikael Ekdahl har avböjt omval.

Punkt 11 Val av revisorer.

Omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget omväljs, auktoriserade revisorn Damir Matesa kommer utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande att besluta om emission.

Styrelsen i Absolent Group AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 procent av utestående aktier.

Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Vidare föreslår styrelsen att styrelseordförande, eller den han utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att Absolent Group AB byter namn till Absolent Air Care Group AB, att styrelsens säte ska vara Göteborg samt att en ny paragraf införs i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Dessutom görs vissa smärre följdändringar avseende paragrafernas numrering. Med anledning härav föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

§ 1

Nuvarande lydelse

Bolagets företagsnamn är Absolent Group AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är Absolent Air Care Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Nuvarande lydelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Lidköping kommun, Västra Götalands län.

Föreslagen lydelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 9

Nuvarande lydelse

Bolagsstämma skall hållas i Lidköping eller Stockholm.

Föreslagen lydelse

Bolagsstämma kan, förutom i Göteborg, även hållas i Lidköping eller Stockholm.

§ 13

Föreslagen lydelse

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

I bolaget finns totalt 11 320 968 aktier och röster.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 23 april 2021, till adress Absolent Group AB (publ), Staplaregatan 1, 531 40 Lidköping eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.absolentgroup.com och hos bolaget på adress Staplaregatan 1, 531 40 Lidköping senast den 29 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Årsredovisning med revisionsberättelsen och styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 7 b) kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.absolentgroup.com senast från och med tisdagen den 13 april 2021, och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag om emissionsbemyndigande och bolagsordningsändring senast från och med tisdagen den 20 april 2021. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget på adress Staplaregatan 1, 531 40 Lidköping.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Lidköping 25 mars 2021

Absolent Group AB (publ)

StyrelsenYtterligare information

Kallelsen finns även att tillgå på www.absolentgroup.com

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson: 0510 - 484000

Certified Adviser för Absolent Group AB (publ) är Erik Penser Bank AB. Tel 08-463 83 00.

E-mail: [email protected]


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank