REG MAR
ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2023 April-juni 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 353,0 (350,7) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 0,7 (30,1) %. • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) minskade med 2,8...
REG MAR
ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-JUN 2023 April-June 2023 • Net sales amounted to SEK 353.0 (350.7) million, which equals a growth of 0.7 (30.1) %. • Operating result before amortizations and depreciations (EBITDA) decr...
NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF OCH ÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN FÖR ABSOLENT AIR CARE GROUP Absolent Air Care Group har rekryterat Jonas Fagerström till rollen som chef för affärsområdet Commercial Kitchen, med tillträde 1 juni 2023. Jonas har en gedigen industriell erf...
NEW BUSINESS AREA DIRECTOR AND CHANGES IN GROUP MANAGEMENT FOR ABSOLENT AIR CARE GROUP Absolent Air Care Group has recruited Jonas Fagerström for the position as Director for the Commercial Kitchen business area. Jonas assumes the position as of 1 June 2023, and he...
REG
BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP AB (PUBL) 2023 Absolent Air Care Group ABs årsstämma ägde rum den 16 maj 2023 i Lidköping. Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,75 kronor per aktie, motsvarande 31...
REG MAR
ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2023 Januari-mars 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 358,8 (322,1) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 11,4 (38,2) %. • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 9,7...
REG MAR
ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-MAR 2023 January-March 2023 • Net sales amounted to SEK 358.8 (322.1) million, which equals a growth of 11.4 (38.2) %. • Operating result before amortizations and depreciations (EBITDA)...
REG
ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022 Absolent Air Care Group publicerar idag årsredovisning för 2022. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på koncernens hemsida (https://www.absolent...
REG
ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2022 Absolent Air Care Group today publishes the Annual Report for 2022. The Annual Report is attached to this press release and available on the Group's website (https://www.absolent...
REG
Kallelse till årsstämma i Absolent Air Care Group AB Aktieägarna i Absolent Air Care Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 15:00 på Absolent AB, Staplaregatan 1 i Lidköping. Aktieägare som önska...
ABSOLENT AIR CARE GROUP HAR FÖRNYAT OCH UTÖKAT BEFINTLIGT KREDITAVTAL MED NORDEA Absolent Air Care Group AB har förnyat koncernens nuvarande kreditavtal med Nordea, där det förnyade avtalet träder i kraft per 29 mars 2023 och löper över tre år. I samband med...
ABSOLENT AIR CARE GROUP HAS RENEWED AND EXPANDED EXISTING CREDIT FACILITY WITH NORDEA Absolent Air Care Group AB has renewed the Group's current credit facility agreement with Nordea, where the renewed agreement is effective from 29 March 2023 and runs over three...
ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR AIRFINA AG I SCHWEIZ Absolent Air Care Group har utökat sin direkta närvaro i Schweiz genom avtal om förvärv av samtliga aktier i det schweiziska bolaget AIRfina AG, som fram till nu varit en av Abso...
ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES AIRFINA AG IN SWITZERLAND Absolent Air Care Group has increased its direct presence in Switzerland by an agreement of acquisition of all shares in the Swiss company AIRfina AG, which up until now has acte...
REG MAR
ABSOLENT AIR CARE GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 Oktober-december 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 340,1 (272,7) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 24,7 (19,0) %. • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med...
REG MAR
ABSOLENT AIR CARE GROUP YEAR-END REPORT 2022 October-December 2022 • Net sales amounted to SEK 340.1 (272.7) million, which equals a growth of 24.7 (19.0) %. • Operating result before amortizations and depreciations (EBITD...
REG MAR
ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR NU-AIR B.V. I NEDERLÄNDERNA Absolent Air Care Group har idag utökat sitt affärsområde Commercial Kitchen genom avtal om förvärv av samtliga aktier i det holländska bolaget Nu-Air B.V. för en köpeskilling om...
REG MAR
ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES NU-AIR B.V. IN THE NETHERLANDS Absolent Air Care Group has today expanded its Commercial Kitchen business area through an agreement of acquisition of all shares in the Dutch company Nu-Air B.V. for a purchase...

Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Erik Penser Bank