Absolent Group Delårsrapport jan-sep 2016

  • Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 300,3 Mkr (300,6)
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 62,0 Mkr (58,5) motsvarande en marginal om 20,7 % (19,5)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 59,5 Mkr (56,3) motsvarande en marginal om 19,8 % (18,7)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,90 kr (3,69)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 40,7 Mkr (30,9)

"Återhämtningen i kvartal tre innebar att den totala försäljningen hittills under året är i nivå med samma period (jan-sep) i fjol och rörelsevinsten tillfredställande sex procent högre. Våra viktigaste marknader visar olika tendenser i försäljningen. Vår största marknad, USA, fortsatte att utmana oss med en viss nedgång medan försäljningen på övriga huvudmarknader varit positiv. Den samlade totala bilden visar på en fortsatt gynnsam utveckling för helåret 2016", säger Tony Landh.

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se 

Rapporten i sin helhet bifogas.

2016-11-25 Lidköping

Frågor om delårsrapporten besvaras av:
VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000 

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 kl 08:00 CET.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Consensus Asset Management AB.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank