Absolent Group delårsrapport jan-sep 2015

  • Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 300,6 Mkr (202,8)
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 58,5 Mkr (45,7) motsvarande en marginal om 19,5 % (22,5).
  • Resultat per aktie uppgick till 3,69 kr (1,43) *1)
  • Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 3,89 kr (3,01) *1)*2)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 30,9 Mkr (32,9)

*1) Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.
*2) Moderbolaget och Koncernen tillämpar inte IFRS/IAS 36. Därmed genomför Koncernen inte en nedskrivningsprövning av goodwill vid årets slut. Koncernen skriver istället av goodwill linjärt under fem alternativt tio år, varav majoriteten skrivs av under fem år.

God tillväxt med liten inbromsning i perioden
Under årets nio månader har Bolaget utvecklats väl. Omsättningen blev 301 MSEK vilket är en ökning med 48 % i jämförelse med samma period i fjol. Tillväxten kan härledas till Bolagets allt starkare position på marknaden understött av en gynnsam konjunktur under främst första halvåret. Förvärvet av Avani Environmental Inc. i början av året innebar också ett tillskott.

Tredje kvartalet inleddes med en kraftig börsoro i Kina vilket smittade globalt och innebar en nedgång i efterfrågan av bolagets produkter. Kostnader av främst engångskaraktär påverkade också tredje kvartalet, säger VD Tony Landh.

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se

2015-11-25 Lidköping

Frågor om delårsrapporten besvaras av:
VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Certified Adviser för Absolent Group AB är Consensus Asset Management AB.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank