ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2019

Kvartal 2 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 219,6 Mkr (168,6) vilket motsvarar en tillväxt på 30,3 % (48,1) varav 4,1 % var organiskt
  • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 38,1 Mkr (36,7) motsvarande en marginal om 17,3 % (21,8)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 30,1 Mkr (33,7) motsvarande en marginal om 13,7 % (20,0)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,25 kr (2,40)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 14,7 Mkr (37,1)

Perioden januari - juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 428,8 Mkr (314,6) vilket motsvarar en tillväxt på 36,3 % (36,8) varav 10,2 % var organiskt
  • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 84,0 Mkr (69,5) motsvarande en marginal om 19,6 % (22,1)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 70,4 Mkr (63,6) motsvarande en marginal om 16,4 % (20,2)
  • Resultat per aktie för perioden januari-september uppgick till 4,94 kr (4,38)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 47,6 Mkr (37,7)

Lidköping 2019-08-02

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se
Frågor om bokslutskommunikén besvaras av:
VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000
CFO Anna Åkerblad 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 4638300. Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2019 kl 08:00 CEST.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank