Absolent Group Delårsrapport jan - jun 2017

  • Nettoomsättningen för perioden jan - jun blev 230,0 Mkr (204,1)
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 44,6 Mkr (43,4) motsvarande en marginal om 19,4 % (21,3)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 41,7 Mkr (41,8) motsvarande en marginal om 18,1 % (20,5)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,72 kr (2,68)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 47,1 Mkr (23,0)

"Absolent Group kan se tillbaka på ett bra första halvår 2017. Marknadens ökande efterfrågan på bolagets produkter och tjänster fortskred under kvartal två. Dock i en något reducerad takt i jämförelse med föregående kvartal som var rekordartat. Resultatet blev en god ökning av omsättningen och en vinst på samma nivå som motsvarande halvår föregående år.

Under andra kvartalet etablerades även ett nytt, av dotterbolaget Filtermist helägt säljbolag, i Kina med syftet att ytterligare öka marknadspenetreringen i landet." säger Tony Landh.

2017-08-25

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se
Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Tony Landh: 0510 - 484000

Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl 08:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank