Absolent Group Delårsrapport jan-jun 2016

  • Nettoomsättningen för perioden jan - jun blev 204,1 Mkr (206,8)
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 43,4 Mkr (44,8) motsvarande en marginal om 21,3 % (21,7)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 41,8 Mkr (43,4) motsvarande en marginal om 20,5 % (21,0)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,68 kr (2,81)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 23,0 Mkr (28,8)

Visar styrka trots lätt motvind i USA och Brexit-oro
Årets andra kvartal speglar situationen i det första med en omsättning och rörelseresultat som slutade på samma nivåer som motsvarande period förra året.

Vår tillväxt utmanades under kvartalet av främst konjunkturen på den amerikanska maskinmarknaden vilken fortsatte att uppvisa en något låg nivå. På våra övriga huvudmarknader bibehölls tillväxten tillfredställande. Rörelseresultatet belastades av ett försvagat brittiskt pund, orsakat av oron inför resultatet i den brittiska folkomröstningen avseende utträde ur EU.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2016-08-25 Lidköping

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se

Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Certified Adviser för Absolent Group AB är Consensus Asset Management AB.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl 08:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank