ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2019

Kvartal 1 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 209,2 Mkr (146,0) vilket motsvarar en tillväxt på 43,2% (25,8) varav 17,1 % var organiskt
  • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 45,9 Mkr (32,8) motsvarande en marginal om 21,9 % (22,5)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 40,3 Mkr (30,0) motsvarande en marginal om 19,3 % (20,5)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,36 kr (1,98)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 32,9 Mkr (0,6)

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se

Lidköping 2019-05-03

Frågor om delårsapporten besvaras av:
VD och koncernchef Axel Berntsson    0510 - 484000
CFO Anna Åkerblad                              0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 4638300.
Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl 08:00 CEST.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank