ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

  • Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 146,0 Mkr (116,1)
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 32,8 Mkr (24,0) motsvarande en marginal om 22,5 % (20,7)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 30,0 Mkr (22,5) motsvarande en marginal om 20,5 % (19,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,98 kr (1,45) · Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 0,6 Mkr (17,7)

"Under första kvartalet 2018 har den starka trenden från slutet av 2017 bestått. Omsättningen blev 146 Mkr (116), en ökning med 26% och ett rörelseresultat (EBITA) på 33 Mkr (24), en ökning med 37% jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget exekverar på sin strategiska plan och levererar enligt förväntan på samtliga områden", säger koncernchef Axel Berntsson.

2018-05-22 Lidköping

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl 08:00 CEST.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank