Absolent Group Delårsrapport jan-mar 2017

  • Nettoomsättningen för perioden jan - mar blev 116,1 Mkr (98,1)
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 24,0 Mkr (21,0) motsvarande en marginal om 20,7 % (21,3)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 22,5 Mkr (20,2) motsvarande en marginal om 19,4 % (20,6)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,45 kr (1,29)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 17,7 Mkr (11,1)

"Den uppgång som inleddes i kvartal tre föregående år har accelererat under innevarande års första kvartal. Uppgången vilar på en bred bas där alla dotterbolagen uppvisar positiva organiska tillväxtsiffror på de flesta av sina huvudmarknader. Under kvartalet etablerades även ett helägt nytt säljbolag för den franska marknaden" säger Tony Landh.

2017-05-22
Lidköping

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017 kl 08:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank