Absolent Group AB bokslutskommuniké 2017

  • Nettoomsättningen för perioden januari - december blev 491,5 Mkr (411,5)
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 92,6 Mkr (82,7) motsvarande en marginal om 18,8 % (20,1)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 85,6 Mkr (78,9) motsvarande en marginal om 17,4 % (19,2)
  • Resultat per aktie uppgick till 5,68 kr (5,65)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 89,0 Mkr (49,4)
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,00 kr (0,90) per aktie

"Under 2017 har koncernen utvecklats över förväntan med en omsättningsökning till 492 Mkr (411) och rörelseresultatökning (EBITA) till 93 Mkr (83) vilket innebär en marginal om närmare 19%. Fjärde kvartalet var årets klart starkaste med en omsättningsökning om 33% jämfört med motsvarande period föregående år. Det är åttonde året i rad som vi visar tillväxt på såväl omsättning som rörelseresultat och vår stadigt stigande trend består således", säger koncernchef Axel Berntsson.

2018-02-22 Lidköping

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000

Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl 08:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank