Absolent Group Bokslutskommuniké jan - dec 2014

- Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 276,0 Mkr (209,7)
- Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 58,9 Mkr (52,8) motsvarande en marginal om 21,3% (25,2)
- Resultat per aktie uppgick till 1,90 kr (1,67) *
- Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 3,93 kr (3,72)*
- Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 52,1Mkr (42,3)
- Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,60 kr(0,46) per aktie

* Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.

Ett bra år för Absolent Group.

- Absolent Group AB utvecklades väl under 2014 och kan nu sammanfatta ett rekordår för Bolaget. Ett bibehållet starkt fokus på miljöfrämjande åtgärder på Bolagets samtliga marknader ger dessutom en god grund för fortsatt långsiktig organisk tillväxt, säger VD Tony Landh.

Ytterligare information
Bokslutskommunikén finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Consensus Asset Management AB.

2015-02-25 Lidköping

Frågor om kommunikén besvaras av:
VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank