REG

BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT GROUP AB (publ) 2021

Absolent Group ABs årsstämma ägde rum den 4 maj 2021. Mot bakgrund av pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,8kr per aktie, motsvarande 20 377 742 kronor. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes 6 maj 2021. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB försorg med start den 11 maj 2021.

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2020.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra med omval av Joakim Westh, Märta Schörling Andreen, Johan Westman och Gun Nilsson med Johan Westman som ordförande för styrelsen. Mikael Ekdahl har avböjt omval.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 600 000 kr till styrelseordföranden samt 200 000 kr till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Auktoriserade revisorn Damir Matesa utsågs till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i dotterbolag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen.

Protokoll från Årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Ytterligare information

Protokoll fört vid årsstämman finns även att tillgå på

https://absolentgroup.com/corporate-governance/annual-general-meetings/

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson +46 510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. + 46 8 - 46 38 300.

Email: [email protected]


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Erik Penser Bank