REG

Beslut från årsstämma i Absolent Air Care Group AB (publ) 2024

Absolent Air Care Group ABs årsstämma ägde rum den 16 maj 2024 i Lidköping.

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3 kronor per aktie, motsvarande 33 962 904 kronor. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes 20 maj 2024. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg med start den 23 maj 2024.

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2023.

Årsstämman beviljade enhälligt styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex med omval av Joakim Westh, Märta Schörling Andreen, Johan Westman, Malin Persson och Nils-Johan Andersson. Nyval av Lars-Henrik Jörnving. Omval av Johan Westman som styrelsens ordförande. På konstituerande styrelsemöte omedelbart efter årsstämman beslutades att styrelsens revisionsutskott ska utgöras av ledamöterna Nils-Johan Andersson och Malin Persson, med Nils-Johan Andersson som revisionsutskottets ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 650 000 kronor till styrelseordföranden samt 250 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsutskott ska utgå med 165 000 kronor till ordföranden och 65 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Auktoriserade revisorn Joakim Falck utsågs till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om inrättande av valberedning samt instruktion för utseende av valberedning och dess arbete.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

 

Ytterligare information

Protokoll fört vid årsstämman finns även att tillgå på https://www.absolentgroup.com/sv/bolagsstyrning/arsstamma/

 

Kontakt

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0)510 48 40 00

Email: [email protected]

 

Absolent Air Care Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB (publ) är Redeye AB.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank