REG

BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP AB (PUBL) 2023

Absolent Air Care Group ABs årsstämma ägde rum den 16 maj 2023 i Lidköping.

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,75 kronor per aktie, motsvarande 31 132 662 kronor. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes 19 maj 2023. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg med start den 24 maj 2023.

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2022.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem med omval av Joakim Westh, Märta Schörling Andreen och Johan Westman. Nyval av Malin Persson och Nils-Johan Andersson. Gun Nilsson har avböjt omval. Omval av Johan Westman som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 624 000 kronor till styrelseordföranden samt 208 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Joakim Falck utsågs till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 procent av utestående aktier. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i dotterbolag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Ytterligare information:

Protokoll fört vid årsstämman finns även att tillgå på https://absolentgroup.com/corporate-governance/annual-general-meetings/

Kontakt:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0)510 48 40 00

Email: [email protected]

Absolent Air Care Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank