Årsstämma i Absolent Group

Årsstämman i Absolent Group AB den 26 maj 2015 godkände styrelsens förslag om utdelning med 0:60 kronor per aktie för verksamhetsåret 2014 med avstämningsdag den 28 maj 2015. Utbetalning beräknas ske med början den 2 juni 2015.

Sälj- och marknadschef för Absolent AB, Annika Sedwall samt CFO Ola Burénius informerade om utvecklingen 2014 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2015.

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska oförändrat vara 5 stycken med omval av Mikael Ekdahl, Ulrik Svensson, Joakim Westh, Per-Axel Fagerholm och Tony Landh, med Mikael Ekdahl som ordförande för styrelsen.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kr till styrelseordföranden samt 50 000 kr till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Auktoriserade revisorn Damir Matesa utsågs till huvudansvarig revisor. Därtill nyvaldes för samma mandatperiod också auktoriserade revisorn Christer Larsson, Ernst & Young AB.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10% av utestående aktier. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i portföljbolag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till bolagets substansvärde per aktie vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Ytterligare information
Kallelsen finns även att tillgå på www.absolentgroup.se.

2015 05 26

Lidköping 2015-05-26
Absolent Group AB (publ)

Frågor besvaras av:
VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burénius: 0510 - 484000

Certified Adviser för Absolent Group AB (publ) är Consensus Asset Management AB.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank