Absolent Group Delårsrapport jan - sep 2014

· Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 202,8 Mkr (156,6)
· Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 45,7 Mkr (40,5) motsvarande en marginal om 22,5% (25,9)
· Resultat per aktie uppgick till 1,43 kr (1,18) *)
· Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 3,01 kr (2,71) *)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 32,9 Mkr (25,5)

*)Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014. 

Fortsatt god omsättningsökning
- Bolaget har fortsatt att utvecklas väl under årets tre första kvartal. Ett bibehållet starkt fokus på miljöfrämjande åtgärder på bolagets samtliga marknader ger en god grund för fortsatt långsiktig organisk tillväxt, säger VD Tony Landh.

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2014-11-25

Frågor om delårsrapporten besvaras av:
VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank