REGMAR

Absolent Group AB - Delårsrapport jan-jun 2020

Kvartal 2, 2020

 • Vi förutser en fortsatt utmanande marknad framöver till följd av Covid-19 och den osäkerhet detta medför. För att anpassa oss efter rådande marknadssituation ser vi kontinuerligt över koncernens kostnader och som tidigare kommunicerats inleddes ett koncernövergripande åtgärdsprogram i juni med förväntade engångskostnader på 50-60 Mkr. I andra kvartalet ingår kostnader om 58 Mkr och åtgärdsprogrammet löper enligt plan både vad gäller tidslinjen samt de besparingar och de kostnader som har kommunicerats. Justerade resultatsiffror presenteras nedan
 • Nettoomsättningen uppgick till 196,6Mkr (219,6) vilket motsvarar en minskning på -10,5% (30,3)
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA1) uppgick till 16,1 Mkr (38,1) motsvarande en marginal om 8,2% (17,3). Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till -41,9 Mkr (38,1) motsvarande en marginal om -21,3% (17,3)
 • Justerat rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT1) uppgick till -4,1Mkr (30,1) motsvarande en marginal om -2,1% (13,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT1 med -20,3 Mkr (-8,0). Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till -62,1Mkr (30,1) motsvarande en marginal om -31,6% (13,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -20,3 Mkr (-8,0)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till -0,9 kr (2,3). Resultat per aktie uppgick till -6,0 kr (2,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 36,3 Mkr (14,7)

Första halvåret, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 475,7 Mkr (428,8) vilket motsvarar en tillväxt på 10,9% (36,3)
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA1) uppgick till 49,1 Mkr (84,0) motsvarande en marginal om 10,3% (19,6). Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till -8,9 Mkr (84,0) motsvarande en marginal om -1,9% (19,6)
 • Justerat rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT1) uppgick till 8,7 Mkr (70,4) motsvarande en marginal om 1,8% (16,4). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT1 med -40,3 Mkr (-13,6). Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till -49,3 Mkr (70,4) motsvarande en marginal om -10,4% (16,4). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -40,3 Mkr (-13,6)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till -0,6 kr (4,9). Resultat per aktie uppgick till -5,7 kr (4,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 21,4 Mkr (47,6)

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://absolentgroup.com/investors-swedish/delarsrapporter/

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 48 40 00

CFO Anna Åkerblad 0510 - 48 40 00

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 463 83 00.

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2020 kl. 08:00 CEST.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank