REGMAR

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET, 2020

Kvartal 4, 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 229,1 Mkr (324,0) vilket motsvarar en tillväxt på -29,3 % (102,0)

· Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 45,7 Mkr (40,7) motsvarande en marginal om 19,9% (12,6). Justerat rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA1) uppgick till 29,9 Mkr (40,7) motsvarande en marginal om 13,0% (12,6). Justering avser lägre kostnader än förväntat för vårt åtgärdsprogram

· Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 24,5Mkr (21,7) motsvarande en marginal om 10,7 % (6,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -21,1 Mkr (-19,0). Justerat rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT1) uppgick till 8,8Mkr (21,7) motsvarande en marginal om 3,8% (6,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT1 med -21,1 Mkr (-19,0)

· Resultat per aktie uppgick till 1,9 kr (0,7). Justerat resultat per aktie uppgick till 0,5 kr (0,7)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 8,2 Mkr (36,5)

Januari - December, 2020

· Under året vidtogs åtgärder för att minska kostnaderna i koncernen till följd av Covid-19. På kort sikt implementerade Absolent Group en rad olika åtgärder inklusive korttidspermitteringar och reducering av icke-kritiska kostnader. Som en långsiktig åtgärd minskade koncernen sina kostnader på årsbasis med 53 Mkr genom ett övergripande åtgärdsprogram som kommunicerades i andra kvartalet. Besparingarna har gradvis börjat träda i kraft under andra halvåret för att nå full nivå vid försäljning av Gallito i början av januari 2021. Tillhörande engångskostnader för åtgärdsprogrammet uppgick till 42 Mkr. Justerade resultatsiffror presenteras nedan

· Nettoomsättningen uppgick till 895,9 M kr (1 038,4) vilket motsvarar en tillväxt på -13,7 % (61,3)

· Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 49,6 Mkr (162,5) motsvarande en marginal om 5,5 % (15,6). Justerat rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA1) uppgick till 91,8 Mkr (162,5) motsvarande en marginal om 10,2 % (15,6)

· Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till -31,2 Mkr (111,1) motsvarande en marginal om -3,5 % (10,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -80,7 Mkr (-51,3). Justerat rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT1) uppgick till 11,0 Mkr (111,1) motsvarande en marginal om 1,2 % (10,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT1 med -80,7 Mkr (-51,3).

· Resultat per aktie uppgick till -4,9 kr (6,5). Justerat resultat per aktie uppgick till -1,1 kr (6,5)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 54,4 Mkr (126,1)

· Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,8 kr (0) per aktie

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://absolentgroup.com/investors-swedish/delarsrapporter/

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 48 40 00

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 463 83 00.

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Erik Penser Bank