ABSOLENT AIR CARE GROUP GÅR ÖVER TILL IFRS

Styrelsen i Absolent Air Care Group har beslutat att koncernen ska byta redovisningsprinciper från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS). Övergången till IFRS syftar till att öka jämförbarheten med andra noterade bolag samt skapa en ökad transparens och förståelse för internationella investerare kring de finansiella rapporterna. Den års- och koncernredovisning som Absolent Air Care Group kommer att publicera den 26 april kommer att vara den första rapport som presenteras enligt IFRS samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC), såsom de har godkänts av EU.

Övergångsdatum har fastställts till den 1 januari 2020. Jämförelsesiffror omräknas från och med den 1 januari 2020. Då de finansiella rapporter för räkenskapsåret 2021 som Absolent Air Care Group presenterade i sin bokslutskommuniké den 24 februari 2022 var upprättade enligt K3 har även dessa finansiella rapporter räknats om enligt IFRS.

 De huvudsakliga effekterna av övergång till IFRS är följande:

  • Från och med övergångsdatum 1 januari 2020 är goodwillposten i koncernens balansräkning inte längre föremål för årliga avskrivningar utan posten kommer istället att testas för nedskrivning. Återläggning av goodwillavskrivningar i sin helhet uppgår till 79,9 mkr för år 2020 och 101,2 mkr för 2021.

  • Omräkning av rörelseförvärv genomförda efter övergångsdatum till IFRS har föranlett att immateriella tillgångar i form av kundrelationer brutits ut från goodwill. Avskrivningar på dessa kundrelationer har påverkat rörelseresultatet för 2021 negativt med 2,7 mkr.

  • Kostnader i anslutning till rörelseförvärv kostnadsförs enligt IFRS, vilket har påverkat rörelseresultatet för år 2021 negativt med 4,8 mkr.

  • Leasingavtal har redovisats i balansräkningen såsom nyttjanderättstillgångar och leasingskulder, förutom leasingavtal kortare än 12 månader eller där underliggande tillgång är av lågt värde. Övergången till IFRS innebär även att kostnaderna för leasingavtalen kommer att återläggas till rörelsekostnader och ersättas av avskrivningar på nyttjanderättstillgång och räntekostnader på leasingskulden. Koncernens EBITDA har påverkats positivt om 21,6 mkr för 2020 och 23,6 mkr för 2021 enligt denna redovisning. Påverkan på rörelseresultatet (EBIT) blir endast marginell. Majoriteten av leasingavtalen inom Absolent Air Care Group avser lokaler och tjänstebilar.

Sammanfattningsvis påverkas koncernens finansiella nyckeltal enligt följande:

  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för år 2020 ökar från 73,4 mkr till 95,1 mkr och för år 2021 från 149,7 mkr till 168,5 mkr.

  • Rörelseresultat (EBIT) för år 2020 ökar från -31,2 mkr till 48,9 mkr och för år 2021 från 36,3 mkr till 131,5 mkr.

  • Resultat efter skatt för år 2020 ökar från -55,1 mkr till 23,3 mkr och för år 2021 från 4,1 mkr till 98,2 mkr.

  • Balansomslutningen för år 2020 ökar från 1 126,9 mkr till 1 283,3 mkr och för år 2021 från 1 195,0 mkr till 1 457,2 mkr.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för år 2020 ökar från 54,4 mkr till 69,2 mkr och för år 2021 från 97,7 mkr till 114,5 mkr.

Mer ingående beskrivning av övergången till IFRS och dess effekter kommer att presenteras i Absolent Air Care Groups årsredovisning som publiceras den 26 april.

 

Kontakt:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO 

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

Email: [email protected]                                          

Absolent Air Care Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Tel: +46 (0)8 463 83 00

Email: [email protected]


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank