REGMAR

ABSOLENT AIR CARE GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

Oktober-december 2023 

 • Nettoomsättningen uppgick till 341,9 (340,1) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 0,5 (24,7) %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) minskade med 16,8 % och uppgick till 48,1 (57,8) mkr, motsvarande en marginal om 14,1 (17,0) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade med 27,1 % och uppgick till 34,5 (47,3) mkr, motsvarande en marginal om 10,1 (13,9) %.
 • Kvartalets resultat påverkades negativt av omstruktureringskostnader* om 8,5 mkr, lagernedskrivningar om 8,3 mkr samt valutaeffekter från omvärdering av rörelsefordringar och -skulder om 7,5 mkr. Justerat för dessa negativa effekter uppgick rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) till 21,2 % och rörelsemarginalen (EBIT) till 17,2 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,44 (2,43) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 52,4 % och uppgick till 84,0 (55,1) mkr.

  

Januari-december 2023 

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 408,5 (1 339,3) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 5,2 (30,1) %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 0,3 % och uppgick till 261,3 (260,6) mkr, motsvarande en marginal om 18,6 (19,5) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade med 2,4 % och uppgick till 214,7 (220,0) mkr, motsvarande en marginal om 15,2 (16,4) %.
 • Periodens resultat påverkades negativt av omstruktureringskostnader* om 8,5 mkr, lagernedskrivningar om 8,3 mkr samt valutaeffekter från omvärdering av rörelsefordringar och -skulder om 6,2 mkr. Justerat för dessa negativa effekter uppgick rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) till 20,2 % och rörelsemarginalen (EBIT) till 16,9 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 12,39 (13,40) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 9,2 % och uppgick till 214,1 (196,1) mkr.
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 3,00 (2,75) kr per aktie.

* Avser koncernens verksamheter i Kanada och Nederländerna, samt även tillfälliga kostnadsökningar i produktion på grund av omstrukturering kopplat till nya modulära produkter.

Ytterligare information

Bokslutskommunikén finns att tillgå i sin helhet på https://www.absolentgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Frågor besvaras av:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

E-mail: [email protected]

Absolent Air Care Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 kl. 14:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank