REGMAR

ABSOLENT AIR CARE GROUP AB DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2021

Kvartal 3 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 254,4 (191,1) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 33,1 (-33,1) %.

· Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 38,4 (12,8) Mkr motsvarande en marginal om 15,1 (6,7) %.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,1 (-6,5) Mkr motsvarande en marginal om 5,1 (-3,4) %. Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -25,0 (-19,3) Mkr.

· Resultat per aktie uppgick till 0,33 (-1,08) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 13,4 (24,9) Mkr.

Januari-september 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 757,1 (666,8) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 13,5 (-6,7) %.

· Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 106,8 (3,1) Mkr motsvarande en marginal om 14,1 (0,5) %.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 32,6 (-55,7) Mkr motsvarande en marginal om 4,3 (-8,4) %. Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -73,2 (-59,6) Mkr.

· Resultat per aktie uppgick till 0,57 (-6,79) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 61,9 (46,3) Mkr.

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://absolentgroup.com/investors-swedish/delarsrapporter/

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 08:00 CET.Frågor besvaras av:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

E-mail: [email protected]

Absolent Air Care Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB

Tel: +46 (0) 8 463 83 00

Email: [email protected]


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank