REGMAR

ABSOLENT AIR CARE GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Kvartal 4 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 272,7 (229,1) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 19,0 (-29,3) %.

· Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 31,9 (45,7) Mkr motsvarande en marginal om 11,7 (19,9) %. Justerat rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA1*) uppgick till 44,6 Mkr (29,9) motsvarande en marginal om 16,3 (13,0) %.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,8 (24,5) Mkr motsvarande en marginal om 1,4 (10,7) %. Justerat rörelseresultat (EBIT1*) uppgick till 16,4 (8,8) Mkr motsvarande en marginal om 6,0 (3,8) %. Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -28,0 (-21,1) Mkr.

· Resultat per aktie uppgick till -0,20 (1,93) kr. Justerat resultat per aktie uppgick till 0,91 (0,53) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 33,2 (8,2) Mkr.

Januari-december 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 1 029,8 (895,9) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 15,0 (-13,7) %.

· Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 138,8 (49,5) Mkr motsvarande en marginal om 13,5 (5,5) %. Justerat rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA1*) uppgick till 151,4 (91,8) Mkr motsvarande en marginal om 14,7 (10,2) %.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 36,3 (-31,2) Mkr motsvarande en marginal om 3,5 (-3,5) %. Justerat rörelseresultat (EBIT1*) uppgick till 48,9 (11,0) Mkr motsvarande en marginal om 4,8 (1,2) %. Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -101,2 (-80,7) Mkr.

· Resultat per aktie uppgick till 0,37 (-4,87) kr. Justerat resultat per aktie uppgick till 1,48 (-1,14) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 97,7 (54,4) Mkr.

· Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 2,00 (1,80) kr per aktie.

* Justerade nyckeltal är rensade från jämförelsestörande poster för 2021 och 2020. Nyckeltal för 2020 har justerats från effekter relaterade till det åtgärdsprogram som koncernen genomförde under år 2020. Åtgärdsprogrammet inleddes under andra kvartalet 2020 och avslutades framgångsrikt under det fjärde kvartalet 2020. Det fjärde kvartalet 2020 påverkades positivt, då kostnaderna för programmet blev lägre än vad som initialt redovisades. För att underlätta jämförbarheten har justering för jämförelsestörande poster även gjorts för 2021, vilket dels avser negativ resultatpåverkan om 8,1 Mkr relaterat till inkråmsförsäljningen av Bristol, dels kostnader om 4,6 Mkr relaterade till omstrukturering av delar av verksamheten i Kina och vår projektinriktade affär i Storbritannien.

Ytterligare information

Bokslutskommunikén finns att tillgå i sin helhet på

https://absolentgroup.com/investors-swedish/delarsrapporter/

Frågor besvaras av:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

E-mail: [email protected]

Absolent Air Care Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB

Tel: +46 (0) 8 463 83 00

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 08:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank