REGMAR

XP Chemistries delårsrapport januari - september 2021

Bioteknikföretaget XP Chemistries publicerar delårsrapporten för perioden januari-september 2021.

Finansiell utveckling under perioden januari-september 2021

  • Nettoomsättningen för XP Chemistries AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "XPC", uppgick under perioden 1 januari - 30 september 2021 till 99 TSEK (0 TSEK).
  • Under samma period uppgick Bolagets rörelseresultat till -2 006 TSEK (0 TSEK).
  • Bolaget redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 372 TSEK (0 TSEK).
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,13 SEK (0 SEK).

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2021

  • Bolaget har färdigställt en egen produktionsanläggning i Södertälje med en kapacitet på 1 ton Nonivamid och 1 ton Kapsaicin per år.
  • Bolaget registrerades som publikt avstämningsbolag hos Euroclear Sweden AB

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

  • Bolaget genomförde en lyckad IPO som övertecknades och sedan den 29 oktober 2021 handlas bolagets aktier på First North Growth Market.
  • Bolaget har förvärvat Xylocap AB som blir ett helägt dotterbolag.

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

Tredje kvartalet innebär ett stort skifte för bolaget då vi färdigställt och startat en kommersiell produktionsanläggning. Det är mycket glädjande att nu kunna leverera ordrar i större skala till våra kunder som varit med under det senaste årets övergång till en avsevärt högre produktion.

Under kvartalet pågick ett intensivt arbete inför bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market. Det är glädjande att konstatera att emissionen om 35,1 MSEK i samband med noteringen övertecknades. Bolaget står nu väl rustat för genomförandet av affärsplan med fokus på ökad produktionskapacitet, ökad försäljning och regulatoriska godkännanden. Jag vill även passa på att hälsa nya aktieägare välkomna till bolaget samt tacka samtliga aktieägare för visat förtroende i samband med vår IPO.

Bolaget har haft stort fokus på driften av den nya produktionsanläggningen under det tredje kvartalet. Det är utmanade att starta upp en ny produktionsanläggning, men sedan anläggningen startades i juli har produktionen löpt på. Vi nådde inte riktigt den fulla designkapaciteten under tredje kvartalet men har en stark förhoppning om att nå dit under första kvartalet 2022.

Under tredje kvartalet har vi också arbetat med bolagets underleverantörer för att bygga upp ett väl anpassat lager av råvaror och materiel för produktionen. Det allmänna läget för frakter och råvaror är i dagsläget generellt sett ansträngt, vilket leder till något högre frakt- och råvarukostnader.

Vi upplever ett fortsatt starkt intresse från våra kunder. Inom Feed har vi byggt upp en global kontaktyta med ett stort antal potentiella kunder. Vi håller regelbundna möten med dessa kunder för uppföljning av kommande produkter gällande tillskott till djurfoder och våra framsteg för att erhålla nödvändiga regulatoriska godkännanden. Arbetet med våra regulatoriska godkännanden fortgår och vi ser nu en förhoppning om att innan slutet av fjärde kvartalet presentera data från våra studier avseende säkerheten med XP Chemistries kapsaicin.

I affärsområdet Protect var vårt fokus under tredje kvartalet att leverera till tidigare lagda ordar. Bolaget har vid utgången av tredje kvartalet en orderstock uppbokad som täcker anläggningens produktion fram till mitten av andra kvartalet nästa år.

Under tredje kvartalet förvärvade XP Chemistries bolaget Xylocap som säljer ett egenutvecklat liniment baserat på XP Chemistries kapsaicin. Produkten finns idag att köpa hos en rad olika återförsäljare, där ibland Apoteket Kronan och Lloyds Apotek. Vi arbetar nu aktivt med ytterligare distributörer för att öka vår närvaro på fler apotekskedjor.

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: [email protected]
Tel: +46 7 2250 04 15

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries avknoppades från Organofuel Sweden AB i maj 2021 i syfte att fokusera på kapsaicin och tillhörande verksamhet. Bolaget använder en unik och patenterad process att framställa kapsaicin från skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Detta medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. XP Chemistries huvudkontor ligger i Sundsvall.

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 8:30 CET.


Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett världsledande innovativt företag som har en omfattande, internationell patentportfölj som täcker effektiv och hållbar naturinspirerad teknik baserad på optimala kombinationer av nya katalytiska processer för produktion av biobaserade kemikalier. Företaget är den första producenten av hållbara och högkvalitativa skogsbaserade kapsaicin och analoger.

Webbplats
sv.xpchemistries.com
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från XP Chemistries via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn XPC ISIN-kod SE0016787279 Certified Adviser Mangold Fondkomission

IR-Kontakt

Erik Nelsson VD [email protected] 072–2500415