XP Chemistries AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av tidigare kommunicerad företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner ("Företrädesemissionen") som offentliggjordes den 23 oktober 2023 upprättat ett informationsmemorandum som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.xpchemistries.com samt Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida www.mangold.se. Den som på avstämningsdagen den 24 november 2023 innehar aktier i XP Chemistries har med företräde rätt att teckna units i Företrädesemissionen. I Företrädesemissionen ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

Anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds respektive hemsidor från och med den 28 november 2023 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter är idag den 24 november 2023 och sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter var den 22 november 2023. Teckningsperioden löper från och med den 28 november 2023 till och med den 12 december 2023.

Erbjudandet i korthet:

  • Emissionsbelopp: cirka 12,9 MSEK.
  • Antal units: 29 409 156.
  • Teckningskurs: 0,44 SEK per unit, motsvarande 0,11 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Villkor: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3.
  • Avstämningsdag: 24 november 2023
  • Teckningsperiod: 28 november - 12 december 2023
  • Handel med uniträtter: 28 november - 7 december 2023
  • Uppskattat datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen: 14 december 2023

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB agerar även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Nelsson, VD på XP Chemistries AB
[email protected]
+46 72 25 00 415
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika.

Mer info på https://www.xpchemistries.com/

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget kommer endast ske genom det informationsmemorandum Bolaget planerar att offentliggöra inför Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats samt offentliggöras genom pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker XP Chemistries avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som XP Chemistries har gjort efter bästa förmåga men som XP Chemistries inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av XP Chemistries. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.


Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett världsledande innovativt företag som har en omfattande, internationell patentportfölj som täcker effektiv och hållbar naturinspirerad teknik baserad på optimala kombinationer av nya katalytiska processer för produktion av biobaserade kemikalier. Företaget är den första producenten av hållbara och högkvalitativa skogsbaserade kapsaicin och analoger.

Webbplats
sv.xpchemistries.com
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från XP Chemistries via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn XPC ISIN-kod SE0016787279 Certified Adviser Mangold Fondkomission

IR-Kontakt

Erik Nelsson VD [email protected] 072–2500415