REGMAR

XP Chemistries AB halvårsrapport januari - juni 2023

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar halvårsrapporten för perioden januari - juni 2023. Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 470 (564) TSEK. Bolaget fokuserar produktionen på produkterna med högst marginal och har beslutat om kostnadsbesparande åtgärder som tillsammans med minskade utvecklingskostnader kommer förbättra bolagets kassaflöde med ca 1 MSEK per kvartal, från och med årets fjärde kvartal. Dotterbolaget Xylocap AB ökade försäljningen med 63% under första halvåret 2023, jämfört med samma period föregående år. Lanseringen av den nya linimentprodukten Xylocap Strong har gått mycket bra och försäljningen av den nya produkten har utgjort mer än hälften av omsättningen i Xylocap hittills under årets tredje kvartal.

Finansiell utveckling under perioden januari-juni 2023

  • Nettoomsättningen för koncernen under perioden 1 januari - 30 juni 2023 uppgick till 470 (564) TSEK.
  • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -5 340 (-4 854) TSEK.
  • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -5 316 (-4 864) TSEK.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,15 (-0,17) SEK.

Finansiell utveckling under andra kvartalet april-juni 2023

  • Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 januari - 30 juni 2023 uppgick till 198 (285) TSEK.
  • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -2 801 (-2 414) TSEK.
  • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 772 (-2 417) TSEK.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,08 (-0,08) SEK.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2023

  • XP Chemistries AB erhöll en större order för produkten Precise HEAT med ett ordervärde om ca 130 TSEK.
  • Xylocap AB lanserade en ny linimentprodukt - Xylocap Strong

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

Inga väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

Koncernens omsättning för andra kvartalet minskade jämfört med samma kvartal förra året och landade på ca 200 (ca 280) TSEK. Orsaken till den lägre omsättningen under andra kvartalet var att vi i slutet av kvartalet upptäckte att en del av den produkt som producerats inte nådde önskvärd kvalité. Att bolagets produkter håller en mycket hög kvalité är av största vikt för oss och vårt varumärke. Därav beslutades att produkten behövde omarbetas och planerad försäljning kunde därför inte genomföras under kvartalet.

Under 2021 startade vi tillverkning av kapsaicin i bolagets anläggning i Södertälje. Sedan dess har vi arbetat igenom tillverkningsprocessen och löst många av de utmaningar som uppskalningen av processen inneburit. Vi har även kunnat producera en större mängd kapsaicin med vår unika process och fått en ordentlig kommersiell och vetenskaplig utvärdering av produkten. Förra året visade vi att vårt kapsaicin ökar produktiviteten per kvadratmeter i kycklingstallet med 8,2%. Med bolagets produktionsanläggning har vi även kunnat få fram tillräckliga mängder kapsaicin för de studier och tester vi behövt genomföra för att få vårt kapsaicin godkänt i djurfoder.

För godkännandeprocess för kapsaicin till djurfoder har vi nu genomfört och fått slutrapporter från alla externa studier som behövs i ansökningsprocessen. Resultaten sammanställs just nu i en mycket omfattande dossier som kommer att skicka in till EFSA i slutet av tredje kvartalet. Det är tyvärr inte möjligt att ge en exakt tidslinje för godkännandeprocessen, eftersom den till stor del styrs av EFSA. Vi är optimistiska om möjligheten att bolaget kan få ett besked om produktens godkännande under andra halvan av 2024.

Styrelsen har beslutat om att bolaget ska lägga större fokus på godkännandet av vårt kapsaicin till djurfoder för att kunna öppna upp denna enorma marknad och då kunna erhålla betydligt mer gynnsamma skalfördelar för en mer kostnadseffektiv produktion. Bolaget har därför beslutat att minska på de fasta kostnaderna kopplade till nuvarande produktionsanläggning. Besparingen består till största del av minskade personalkostnader och kommer påverka bolagets kassaflöde positivt med ca 500 TSEK per kvartal, med början i det fjärde kvartalet 2023. Från och med det fjärde kvartalet kommer även bolagets utvecklingskostnader för djurfoderprodukten att minska eftersom de kostsamma studierna kopplade till godkännandeprocessen slutförs under tredje kvartalet. Tillsammans kommer dessa åtgärder förbättra bolagets kassaflöde med ca 1 MSEK per kvartal.

Vi lägger alltså om fokuset för produktionen fram till dess att godkännandet för djurfoder är på plats och kommer endast producera produkterna med högst marginal. Bland dessa ingår bolagets färdigformulerade produkter för självförsvarssprayer och kapsaicin för kosmetiska applikationer, så som kapsaicin för tillverkning av Xylocaps linimentprodukter.

Dotterbolag Xylocap har gjort stora framsteg under 2023. Försäljningen ökade med 63% under första halvåret 2023, jämfört med samma period föregående år. I maj i år lanserades ytterligare ett liniment, Xylocap Strong. Den nya produkten är ett liniment med högre styrka som levereras i roll-on förpackning och är designad för enklare och bekvämare användning. Lanseringen av Xylocap Strong har gått mycket bra och försäljningen av den nya produkten har utgjort mer än hälften av omsättningen i Xylocap hittills under det tredje kvartalet. I juni anställde vi även en mycket kompetent säljare i Xylocap och vi når nu fler och snabbare avslut i försäljningsprocessen.

Jag vill avsluta med att tacka alla aktieägare som deltog på bolagets årsstämma i maj. Det var mycket trevligt och intressant att få träffa bolagets aktieägare.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: [email protected]
Tel: +46 7 2250 04 15

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2023 kl. 08:45 CET.


Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett världsledande innovativt företag som har en omfattande, internationell patentportfölj som täcker effektiv och hållbar naturinspirerad teknik baserad på optimala kombinationer av nya katalytiska processer för produktion av biobaserade kemikalier. Företaget är den första producenten av hållbara och högkvalitativa skogsbaserade kapsaicin och analoger.

Webbplats
sv.xpchemistries.com
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från XP Chemistries via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn XPC ISIN-kod SE0016787279 Certified Adviser Mangold Fondkomission

IR-Kontakt

Erik Nelsson VD [email protected] 072–2500415