REGMAR

XP Chemistries AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2023

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2023. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 664 (1 056) TSEK. Under fjärde kvartalet 2023 genomförde Bolaget en företrädesemission som tecknades till 54,42 procent och tillförde Bolaget cirka 7 MSEK före kostnader. Detta stärkte kassan och möjliggör att Bolaget kommer allt närmare den viktigaste milstolpen, ett godkännande av bolagets kapsaicinprodukt i EU. Bolaget uppdaterar även status på ansökan med en deadline att ansökan kommer vara inskickad till EFSA i början av mars 2024 och ser att ett vetenskapligt utlåtande från EFSA kan komma tidigast i slutet av 2024.

Finansiell utveckling under perioden januari-december 2023

 • Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 januari - 31 december 2023 uppgick till 664 (1 056) TSEK.
 • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -10 106 (-9 858) TSEK.
 • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -9 976 (-9 826) TSEK.
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,26 (-0,27) SEK.

Finansiell utveckling under fjärde kvartalet oktober-december 2023

 • Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 oktober - 31 december 2023 uppgick till 92 (364) TSEK.
 • Under samma period uppgick rörelseresultatet till -2 309 (-2 660) TSEK.
 • Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 200 (-2 617) TSEK.
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,05 (-0,07) SEK.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2023

 • Styrelsen i XP Chemistries beslutade genom en extra bolagsstämma den 22 november om en företrädesemission av units om cirka 12,9 MSEK.
 • Företrädesemissionen i XP Chemistries AB blev tecknad till 54,42 procent och tillförde bolaget 7,04 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget meddelade om stort kundintresse för Xylocaps nya linimentprodukt: Xylocap Strong.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

 • Bolaget uppdaterar status på ansökan till EFSA för godkännande av bolagets kapsaicin i djurfoder.

 

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar:

Jag vill börja med att välkomna nya aktieägare och tacka befintliga för fortsatt förtroende i och med Bolagets företrädesemission under fjärde kvartalet. Emissionen tecknades till 54,42 procent och tillförde Bolaget cirka 7 MSEK före kostnader vilket stärkte bolagets kassa och möjliggör att vi kommer allt närmre vår viktigaste milstolpe, ett godkännande av vår kapsaicinprodukt i EU. Efter Bolagets omorganisation under tredje kvartalet 2023 har vi sänkt rörelsekostnaden för koncernen med drygt 700 kSEK under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Under 2023 nådde bolaget en avgörande milstolpe genom att slutföra de omfattande studier som krävs för regulatoriskt godkännande av vårt kapsaicin för djurfodermarknaden. Under 2023 sammanställde vi även dessa studier tillsammans med en omfattande sammanställning av litteraturen i ämnet till vår ansökan, även kallad Dossier. Dossiern besvarar på ett mycket formaliserat sätt alla de frågor EFSA kräver svar på för att godkänna en ansökan. Sammanlagt består vår Dossier av över 300 separata dokument, vilka i sin tur summeras i 13 delrapporter på över 200 sidor. Grunddokumenten för dossiern var färdigställda vid årsskiftet, dock har arbetet med att formalisera och skicka in vår ansökan till EFSA tagit längre tid än vad vi initialt planerade.

Alla dokument i dossiern behöver upprättas i två olika versioner, en publik version där de företagshemligheter som ingår i dossiern svärtas, och en konfidentiell version för EFSA som innehåller konfidentiell info tillsammans med en individuell motivering till varje stycke som bolaget beslutat ska vara konfidentiell. Detta omfattande arbete blev klart i januari. Sedan början av februari pågår processen att ladda upp dossiern till EFSA:s webbportal. Varje dokument måste laddas upp individuellt av en expert som även fyller i ett omfattande formulär med detaljerade vetenskapliga metadata för varje dokument. För närvarande har våra konsulter laddat upp hälften av de dokument som ingår i dossiern. Vi har satt en deadline i början av mars för att hela ansökan ska vara uppladdad och inskickad till EFSA. Vi planerar att offentliggöra ett pressmeddelande så snart processen är slutförd.

Den uppdaterade tidplanen med deadline i mars för inskickning av Dossiern gör att ett vetenskapligt utlåtande från EFSA, en "scientific opinion", kan komma tidigast i slutet av 2024. EFSA:s vetenskapliga utlåtande är den mest kritiska punkten vid behandling av en ansökan och ger råd till Europeiska kommissionen (EC) att godkänna eller avslå ansökan. Ett beslut från EC ska sedan komma inom 90 dagar efter att EFSA:s vetenskapliga utlåtande publiceras, därefter vinner godkännandet laga kraft. Det är viktigt att påpeka att det inte är möjligt att ge en exakt tidslinje för ESFA:s behandling av vår Dossier. Trots att vi genomfört alla nödvändiga studier enligt EFSA:s regelverk är det möjligt att EFSA ändå ber om kompletterande information. I ett sådant fall skulle EFSA:s handläggningstid pausas under den tid som vi behöver för att inkomma med dessa kompletteringar.

För vårt dotterbolag Xylocap hade vi under 2023 den högsta årsomsättningen sedan verksamheten startade. Försäljningen ökade med 90% jämfört med 2022. Vår nya produkt Xylocap Strong har blivit en favorit hos våra kunder och har drivit en stor del av tillväxtökningen. Vi satsar nu för att skapa ytterligare tillväxt i Xylocap under 2024.

Jag vill avsluta med att välkomna aktieägare och andra intresserade att följa min presentation på Mangold Insight den 6 mars i Stockholm. Eventet går även att följa digitalt: https://mangold.se/evenemang/mangold-insight-investerardag-6-mars/

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Nelsson, VD på XP Chemistries AB
[email protected]
+46 72 25 00 415
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 08:30 CET.


Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett världsledande innovativt företag som har en omfattande, internationell patentportfölj som täcker effektiv och hållbar naturinspirerad teknik baserad på optimala kombinationer av nya katalytiska processer för produktion av biobaserade kemikalier. Företaget är den första producenten av hållbara och högkvalitativa skogsbaserade kapsaicin och analoger.

Webbplats
sv.xpchemistries.com
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från XP Chemistries via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn XPC ISIN-kod SE0016787279 Certified Adviser Mangold Fondkomission

IR-Kontakt

Erik Nelsson VD [email protected] 072–2500415