REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XP CHEMISTRIES AB

Aktieägarna i XP Chemistries AB, org.nr 559164-8869 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 november 2023, kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr. i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska 

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 november 2023, 
 • dels senast den 16 november 2023, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget via e-post till [email protected] (v.g. ange "EGM" i ämnesraden). Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 16 november 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://investor.xpchemistries.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 23 oktober 2023 om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 9. Stämmans avslutande 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Punkt 6 - Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den företrädesemission av units som styrelsen, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, fattat beslut om den 23 oktober 2023 föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras. Vidare föreslår styrelsen även att bolagsordningen ändras i enlighet med nedan.    

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 14 872 740 och högst 59 490 960.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 89 236 440 och högst 356 945 760.

 

Ny lydelse

§ 8 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1.    Val av ordförande vid stämman
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Val av en eller två justeringspersoner
4.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5.    Godkännande av dagordning
6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7.    Beslut om:
       a.   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
       b.   dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
       c.   ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8.    Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
9.    Val till styrelsen och revisor
10.  Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

 

Ny lydelse

§ 11 Tvisters avgörande av skiljemän

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1996:116) om skiljeförfarande.


Ovanstående förslag till nya lydelser innebär även att numreringen ändras till följd av införandet av en ny § 8.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl det vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslutet förutsätter vidare att stämman även beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen. För det fall aktiekapitalet eller antalet aktier i Bolaget efter företrädesemissionen understiger de föreslagna gränserna i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Punkt 7 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 23 oktober 2023 om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut från den 23 oktober 2023 om emission av högst 29 409 156 units, innehållande aktier, teckningsoptioner av serie TO2 och teckningsoptioner av serie TO3, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units). Varje unit innehåller fyra (4) aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3.

2. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 929 531,49 SEK genom emission av högst 117 636 624 aktier. Aktiekapitalet ska ökas med högst 2 947 148,62 SEK genom emission av högst 88 227 468 teckningsoptioner av serie TO2 och en ytterligare ökning med högst 2 947 148,62 SEK genom emission av högst 88 227 468 teckningsoptioner av serie TO3. Den totala aktiekapitalsökningen uppgår till högst 9 823 828,73 SEK.

3. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma aktieägare som på avstämningsdagen den 24 november 2023 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt i Företrädesemissionen. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3.

4. Teckningskursen per unit ska uppgå till 0,44 SEK, motsvarande 0,11 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

5. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 28 november 2023 till och med den 12 december 2023.

6. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning enligt tilldelningsprinciperna nedan
    a) I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
    b) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
    c) I sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

7. Betalning av units ska ske kontant. Betalning av units som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under perioden från och med den 28 november 2023 till och med den 12 december 2023. Betalning av units som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.

8. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 augusti 2024 till och med den 10 september 2024, dock högst 0,13 SEK och lägst aktiens kvotvärde (f n 0,0334 SEK). Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 kan ske under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024. Överkurs vid nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor inklusive sedvanliga omräkningsvillkor.

9. Varje teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 januari 2025 till och med den 21 januari 2025, dock högst 0,16 SEK och lägst aktiens kvotvärde (f n 0,0334 SEK). Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kan ske under perioden från och med den 23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025. Överkurs vid nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor inklusive sedvanliga omräkningsvillkor.

10. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda

 Styrelsen, eller den som styrelsen utser, har rätt att vidta mindre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 - Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Fullständiga teckningsoptionsvillkor, fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.xpchemistries.com) senast tre veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
__________________________

Stockholm i oktober 2023
XP CHEMISTRIES AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Nelsson, VD på XP Chemistries AB
[email protected]
+46 72 25 00 415
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika.

Mer info på https://www.xpchemistries.com/


Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett världsledande innovativt företag som har en omfattande, internationell patentportfölj som täcker effektiv och hållbar naturinspirerad teknik baserad på optimala kombinationer av nya katalytiska processer för produktion av biobaserade kemikalier. Företaget är den första producenten av hållbara och högkvalitativa skogsbaserade kapsaicin och analoger.

Webbplats
sv.xpchemistries.com
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från XP Chemistries via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn XPC ISIN-kod SE0016787279 Certified Adviser Mangold Fondkomission

IR-Kontakt

Erik Nelsson VD [email protected] 072–2500415