REGMAR

Företrädesemissionen i XP Chemistries AB blev tecknad till 54,42 procent

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 12,9 MSEK, som beslutades av styrelsen den 23 oktober 2023 villkorat av godkännande från extra bolagsstämma den 22 november 2023 ("Företrädesemissionen") i XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") avslutades den 12 december 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,02 procent med stöd av uniträtter och cirka 0,43 procent utan stöd av uniträtter. Därmed kommer garantiåtaganden om 8 516 836 units, motsvarande cirka 28,96 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 7,04 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 12 december 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,02 procent med stöd av uniträtter, cirka 0,43 procent utan stöd av uniträtter och cirka 28,96 procent genom garantiåtaganden. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 7,04 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 54,42 procent.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i XP Chemistries med 2 138 315,73 SEK, baserat på ett kvotvärde om cirka 0,0334 SEK, från cirka 982 382,87 SEK till cirka 3 120 698,60 SEK och antalet aktier ökar med 64 013 800 från 29 409 156 till 93 422 956 aktier.

Teckningsoptioner av serie TO2

Teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 augusti 2024 till och med den 10 september 2024, dock högst 0,13 SEK per aktie och lägst Bolagets kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjandet.

Totalt kan högst 52 179 456 teckningsoptioner av serie TO2 emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om ytterligare högst cirka 1 743 001,53 SEK, baserat på ett kvotvärde om cirka 0,0334 SEK, genom utgivande av högst 52 179 456 aktier.

Teckningsoptioner av serie TO3

Teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 januari 2025 till och med den 21 januari 2025, dock högst 0,16 SEK per aktie och lägst Bolagets kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjandet.

Totalt kan högst 52 179 456  teckningsoptioner av serie TO3 emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om ytterligare högst cirka 1 743 001,53 SEK, baserat på ett kvotvärde om cirka 0,0334 SEK, genom utgivande av högst 52 179 456 aktier.

Garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 17 december 2023. Teckningskursen för eventuella units som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,780 SEK per unit / 0,195 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till XP Chemistries i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB agerar även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som XP Chemistries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2023 kl. 16.50.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Nelsson, VD på XP Chemistries AB
[email protected]
+46 72 25 00 415
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika.

Mer info på https://www.xpchemistries.com/


VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i XP Chemistries i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.


Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett världsledande innovativt företag som har en omfattande, internationell patentportfölj som täcker effektiv och hållbar naturinspirerad teknik baserad på optimala kombinationer av nya katalytiska processer för produktion av biobaserade kemikalier. Företaget är den första producenten av hållbara och högkvalitativa skogsbaserade kapsaicin och analoger.

Webbplats
sv.xpchemistries.com
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från XP Chemistries via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn XPC ISIN-kod SE0016787279 Certified Adviser Mangold Fondkomission

IR-Kontakt

Erik Nelsson VD [email protected] 072–2500415