REGMAR

XAVITECH OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 26 juni 2020

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I XAVITECH AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för Xavitechs befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 20 maj 2020. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 37,6 procent och Xavitech tillförs därmed cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 5,8 MSEK erläggs genom kvittning av fordran på Xavitech.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 25 juni 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 7,5 MSEK, motsvarande cirka 37,6 procent, varav cirka 36,2 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,4 procent utan stöd av teckningsrätter.

Genom Företrädesemissionen tillförs Xavitech cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 5,8 MSEK erläggs genom kvittning av delar av Empir Group AB:s fordran på Xavitech som uppstod i samband med att Xavitech förvärvade 75 000 aktier i Frontwalker Group AB från Empir Group AB den 6 december 2019. Företrädesemissionen innebär att Xavitechs aktiekapital ökar med 1 805 747,1 SEK, från 4 800 242,7 SEK till 6 605 989,8 SEK, genom nyemission av 6 019 157 nya aktier av serie B. Efter Företrädesmissionen kommer antalet aktier i Xavitech att uppgå till 500 000 aktier av serie A och 21 519 966 aktier av serie B. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 27,3 procent.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beslutades av styrelsen den 20 maj 2020 och som beskrivs i investeringsmemorandumet som offentliggjordes den 9 juni 2020. Meddelande om tilldelning av aktier till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter skickas endast till de som tilldelats aktier.

De nya aktierna beräknas registreras av Bolagsverket omkring den 7 juli 2020. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier ("BTA") beräknas vara den 10 juli 2020. Aktierna beräknas börja handlas på Nordic SME den 14 juli 2020.

Rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Xavitech i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 16:05 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Xavitech. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Xavitech för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Xavitechs aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Xavitech anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Xavitech inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information kontakta:
Torbjörn Skog, Verkställande direktör Xavitech AB
[email protected]
+46 708-890 894

Kort om Xavitech
Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB. Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.

Webbsida: www.xavitech.com


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541