Xavitech kallar till extra Bolagsstämma - December

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XAVITECH AB (PUBL)

Aktieägarna i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 december 2019 klockan 10:00 hos Xavitech AB (publ), Industrigatan 17, i Härnösand. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:45.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 november 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 november 2019),
dels anmält sig till Bolaget senast den 2 december 2019 under adress Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand eller via epost [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 30 november 2019, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd (eftersom avstämningsdagen är en lördag innebär detta att aktieägaren måste ombesörja att sådan registrering är genomförd fredagen den 29 november 2019).

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Xavitech AB (publ), Industrigatan 17, 871 53 Härnösand. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xavitech.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 8. Beslut om emissionsbemyndigande
 9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

 • 1 i bolagsordningen ändras från "Bolagets firma (namn) är Xavitech AB (publ)" till "Bolagets företagsnamn är Xavitech AB (publ)".
 • 2 i bolagsordningen ändras från "Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun" till "Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun. Bolagsstämmor kan även hållas i Stockholms kommun".
 • 3 i bolagsordningen ändras från "Bolagets huvudsakliga verksamhet skall vara Utveckling, produktion och försäljning av pumpar och styrsystem för pumpar samt därmed förenlig verksamhet. Handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper" till följande:

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella styrsystem samt därmed förenlig verksamhet".

Gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från "lägst 503 220 och högst 2 012 880 kronor" till "lägst 1 770 000 och högst 7 080 000 kronor".

Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 1 677 400 och högst 6 709 600 aktier" till "lägst 5 900 000 och högst 23 600 000 aktier".

 • 8 i bolagsordningen utgår och ersätts med följande:

"8. Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag som revisor."

 • 9 i bolagsordningen utgår och ersätts med följande:

"9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska göra anmälan därom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 - Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att den av extra bolagsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ersätter det emissionsbemyndigande som årsstämman lämnade styrelsen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning hålls tillgängligt hos Bolaget på Industrigatan 17 i Härnösand och på Bolagets webbplats, www.xavitech.com, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

______________

Härnösand i november 2019
Xavitech AB (publ)
Styrelsen

Kontakt:
Pontus Puljer, Styrelseordförande
[email protected]
+46 720-50 24 37

Kort om Xavitech:
Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541