REGMAR

Xavitech har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy samt beslutat att utse ny tillförordnad VD och CFO

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 1 februari 2021

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 1 februari 2021, med anledning av förvärvet, 11 december 2020, av majoritetsposten av underkoncernen Frontwalker Group AB, beslutat att fastställa nya finansiella mål och ny utdelningspolicy som beaktar koncernens nya situation. Styrelsen har vidare beslutat att styrelseledamoten Torbjörn Nilsson utses till ny tillförordnad VD och CFO för koncernen. Torbjörn Nilsson tar över från och med 1 februari 2021.

Styrelsen för Xavitech har antagit nya finansiella mål enligt nedan och etablerat Resultat efter schablonskatt som koncernens viktigaste nyckeltal.

  • Xavitech ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi och vara vinst- och utdelningsmaximerande.
  • Xavitech ska nå en nettoomsättning om cirka 166 mkr i slutet av 2023.
  • Xavitech ska nå ett Resultat, "Earnings", om cirka 11 mkr, motsvarande ca 6,6 % av omsättningen i slutet av 2023

Styrelsen för Xavitech har även antagit en ny utdelningspolicy enligt följande:

  • Av årets Resultat ska cirka 60 % delas ut till aktieägarna och cirka 40 % användas till amortering av förvärvslån och nyinvesteringar i verksamheten. Förutsatta att koncernens situation i övrigt så tillåter

Styrelsen för Xavitech har även beslutat om en förändring i ledningen genom att utse styrelseledamoten Torbjörn Nilsson till ny tf. VD och tf. CFO för koncernen Xavitech. Avgående tf. VD Lena Sundsvik och kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen och är fortsatt engagerad som rådgivare till Xavitech-koncernen. Nuvarande koncern CFO Brita Lindblad kvarstår som Ekonomichef för underkoncernen och dotterbolaget Frontwalker Group AB med VD Anders Hibell som fortsatt VD. Lena Sundsvik inträder som ordförande i styrelsen för det andra dotterbolaget, Xavitech Micropumps AB, med Henrik Sjöström som fortsatt VD.

Torbjörn Nilsson, född 1967, är CFO för Empir Group AB, som kontrollerar cirka 51 % av rösterna i Xavitech. Han är även styrelseledamot och styrelseordförande i flertalet av Empir Group AB:s dotterbolag. Torbjörn Nilsson har en ekonomie kandidatexamen från Mälardalens högskola i Västerås. Han har tidigare varit CFO för den noterade koncernen Nocom AB samt ekonomichef för mjukvarubolaget Northern Parklife AB. Torbjörn Nilsson äger 4 092 aktier B i Xavitech.

För mer information kontakta:

Lars Save, styrelseordförande

[email protected]

+46 70 590 18 22

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021 kl. 11:30 CET.

Kort om Xavitech

Xavitech-koncernen, som är ett publikt bolag listat på Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem för flödeskontroll av gaser och vätskor. Den huvudsakliga verksamheten sker i de två helägda dotterbolagen.

Frontwalker Group AB och Xavitech Micropumps AB. Frontwalker erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika It system samt för bemanning av IT support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.

Xavitech Micropumps bedrivet kvalificerad teknisk utveckling av patenterade digitala sensor och styrsystem med huvudsaklig användning inom gas analys i Härnösand.

Webbsida: www.xavitechgroup.se


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541