REGMAR

Xavitech Årsredovisning 2019

- NETTOOMSÄTTNINGEN under helåret för koncernen uppgick till 3 343 Tkr (3 745 Tkr), vilket är en minskning med 11 % från fjolåret. Mest beroende på en nedgång i marknaden för befintliga kunder samt begränsade resurser till försäljning.

- RÖRELSERESULTAT för koncernen 2019 uppgick till -4 735 Tkr (-1 689 Tkr), vilket till stor del berodde på ett underskott i pumpverksamheten om ca 3 Mkr, och på omstruktureringskostnader i samband med fokusering av verksamheten och förlust hänförlig till innehavet i Frontwalker ca -0,9 Mkr, vilket till stor del utgjordes av engångskostnader i samband med transaktionen.

- INVESTERINGAR under 2019 har i huvudsak avsett investeringen i intresseföretaget Frontwalker Group AB (49 %) om 30,4 Mkr samt 0,1 Mkr i immateriella anläggningstillgångar.

- KASSAFLÖDET för året uppgick till 1 664 (2 175) Tkr. Det positiva kassaflödet kommer i huvudsak från de emissioner Xavitech genomfört under 2019.

- BÖRSKURSEN har under året förändrats från 8,50 kr till 1 kr.

- UTDELNING styrelsen har lagt ett förslag om utdelning på 0,12 kr/aktie till årsstämman 2020.

"Mitt hjärta brinner för entreprenörskap och informationsteknik i alla sina former och inte minst utmaningar att skapa lönsam tillväxt för Xavitech och Frontwalker-koncernen de kommande åren."

I mitten av december 2019 tillträdde jag som koncernchef för Xavitech. De första månaderna har varit händelserika och arbetet med att realisera styrelsens riktlinjer för framtiden har bedrivits i ett högt tempo. Jag vet att många delar min uppfattning att vi inlett en spännande resa där ett av våra viktigaste mål är att säkerställa en långsiktig värdemaximering för Xavitechs aktieägare. Att se till att vi lyckas uppnå detta mål är en av mina viktigaste uppgifter som koncernchef.

Xavitech är numera en koncern bestående av det på NGM Nordic SME listade moderbolaget Xavitech AB, det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt det nya innehavet i IT-koncernen Frontwalker Group AB där Xavitech äger 49 %.

Moderbolagets uppgift är att ansvara för kommunikationen till aktieägare och marknaden, affärskontroll, allokering av resurser, finansiering samt att forma den övergripande strategin för koncernens innehav. Det operativa ansvaret och styrningen i Xavitech Micropumps AB och Frontwalker Group AB ligger på respektive bolagsledning och styrelse. Även om Xavitech inte har ett ägaransvar i Frontwalker Group kommer jag att som koncernchef vara starkt engagerad i företagets fortsatta utveckling som en komplett IT-partner med attraktiva konsulttjänster. Det uppenbara målet när vi väl har betalt de första 49 % är att kunna konsolidera en majoritet av Frontwalker Group i Xavitech.

Under det fjärde kvartalet flyttades all verksamhet, inklusive resurser, kring koncernens unika pumpteknologi över till Xavitech Micropumps AB. Därmed kan dotterbolaget nu med full kraft fokusera på att realisera den treårsplan som låg till grund för Xavitechs emission i somras. I samband med att pumpverksamheten flyttades över gjordes även en översyn av affärsplanen samt värden på lager och immateriella anläggningstillgångar.

Detta resulterade i strukturkostnader av engångskaraktär som påverkat koncernens helårsresultat med ca -3,2 Mkr.

Mot slutet av året genomfördes en hel del strukturarbete inom Frontwalker Group. Detta arbete bidrog till ett negativt resultat för Frontwalker-koncernen som helhet och en resultatpåverkan för moderbolaget på -881 Tkr. Denna resultateffekt var väntad och ska sättas i relation till att vi nu skapat en ny koncern med rätt förutsättningar att uppnå de kommunicerade finansiella målen. Sammantaget redovisar Xavitech-koncernen en förlust om -1,66 Mkr för fjärde kvartalet 2019 och -4,74 Mkr för helåret 2019.

2019 är nu ett år vi nu kan lägga bakom oss för att istället blicka framåt. Med de nya kassaflöden som Xavitech tillförts i och med förvärvet av Frontwalker Group, och det strukturarbete som utförts även i Xavitech Micropumps, har grunden lagts för positiva kassaflöden samt en framtida utdelning till våra aktieägare. Styrelsen har redan första året föreslagit årsstämman att dela ut 0,12 öre per aktie i Xavitech. Utdelningen möjliggörs i sin helhet av de kvartalsvisa utdelningarna från Frontwalker Group.

Frågan kring moderbolagets finansiering efter förvärvet av Frontwalker har varit högt prioriterad. Förvärvslånet amorterades under kvartal 1 och har i mars omförhandlats till ett amorteringslån, som per 1 april uppgår till 20 Mkr. Styrelsen har också aviserat sin avsikt att genomföra en företrädesemission senare under våren efter det att Delårsrapport jan-mars 2020 offentliggjorts.

Som tidigare kommunicerats har ägarbilden i Xavitech förändrats kraftigt sedan sommaren 2019 och efter de tre emissioner som finansierat amorteringarna. Empir Group har deltagit i de tre emissionerna genom kvittning av sin fordran och därigenom blivit största aktieägare i Xavitech med 29,66 %. Empir Group har en uttalad ambition att förbli största aktieägare i Xavitech och vara drivande i att utveckla den gemensamma affären. Målet är att Xavitechs aktie ska få en så bra värdetillväxt som möjligt, och att nyemissionen ska ge en så liten utspädningseffekt som möjligt för befintliga aktieägare.

Ett viktigt skäl till förvärvet av Frontwalker Group var möjligheten att stärka koncernens kassaflöde och att så snabbt som möjligt kunna påbörja en utdelning till aktieägarna som den viktigaste åtgärden att göra Xavitech-aktien intressant att investera i. Denna ambition underströks i de nya finansiella mål som koncernens styrelse kommunicerat, där det fastställdes att koncernen Xavitech:

· ska nå 8 Mkr i omsättning i slutet av 2022
· ska uppnå ett rörelseresultat på 8 Mkr i slutet av 2022
· ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi samt vara vinst- och utdelningsmaximerande
· ska dela ut minst 70 % av årets EBT, om bolagets situation så medger.

Styrelsen har kommunicerat sin avsikt att efter anpassning till Coronaviruset skrämmande framfart föreslå årsstämman den 15 maj att besluta om en utdelning om 0,12: - per aktie, eller totalt 1 920 097 kronor. Detta motsvarar en direktavkastning om ca 10 % baserat på avslutskursen den 23 april.

För mer information kontakta:
Torbjörn Skog, Verkställande direktör Xavitech AB
[email protected]
+46 708-890 894

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 15.45 CEST.

Kort om Xavitech
Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB.

Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter

Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541