REG

XAVITECH AB (PUBL) PUBLICERAR IM, EMISSIONSMEMORANDUM I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN OCH BJUDER IN TILL DIGITAL INVESTERARTRÄFF

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 9 juni 2020

Xavitech offentliggöra idag emissionsmemorandum med anledning av den förestående företrädesemissionen.

Teckningsåtaganden motsvarande 28,9 procent av Företrädesemissionen har erhållits av Bolagets största ägare Empir Group AB. Vid fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras ca 20 MSEK före emissionskostnader.

Teckningstiden är 9 juni till 25 juni 2020. Emissionsmemorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgänglig på www.xavitech.com, www.gcf.sesamt på www.mangold.se

Xavitech kommer att presenteras på Aktiespararnas Småbolagsdag den 10 juni. Anmälan sker via www.aktiespararna.se.

Emissionen i sammandrag
Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig. En (1) per avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B till kursen 1,25 SEK per aktie.

Teckningskurs 1,25 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod 9 - 25 juni 2020.

Handel med teckningsrätter 9 - 23 juni 2020.

Avstämningsdag 5 juni 2020.

Emissionsbelopp 20 001 011,25 SEK.

Antal befintliga aktier 16 000 809 aktier.

Antal aktier i Erbjudandet 16 000 809 B-aktier.

Rådgivare GCF, Göteborgs Corporate Finance AB och Mangold Fondkommission AB äremissionsinstitut.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juni 2020 kl. 11:00 CET.

Webbsida: www.xavitech.com/ir/

För mer information kontakta:
Torbjörn Skog, Verkställande direktör Xavitech AB
[email protected]
+46 708-890 894

Kort om Xavitech
Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB. Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.


Om Xavi Solutionnode

Prenumerera

Få löpande information från Xavi Solutionnode via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn XAVI-B ISIN-kod SE0003088541